诗词工具全集 诗词查询

[近代] 苏曼殊

yín zhú jīn bēi yìng lǜ shā, kōng chí qīng guó duì liú xiá.
银烛金杯映绿纱,空持倾国对流霞。
tuó yán yù yǔ jiāo wú lì, yún jì xīn zān bái yù huā.
酡颜欲语娇无力,云髻新簪白玉花。

银烛金杯映绿纱,空持倾国对流霞。 酡颜欲语娇无力,云髻新簪白玉花。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b9c3943ac9b9c39/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消