诗词工具全集 诗词查询

[近代] 柳亚子

běi wàng zhōng yuán tì lèi duō, hú chén cǎn dàn hàn shān hé.
北望中原涕泪多,胡尘惨淡汉山河。
máng fēng huì yǔ qī qí yè, qǐ dú xiān shēng zhèng qì gē.
盲风晦雨凄其夜,起读先生正气歌。

北望中原涕泪多,胡尘惨淡汉山河。 盲风晦雨凄其夜,起读先生正气歌。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b9c8343ac9b9c83/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消