诗词工具全集 诗词查询

[近代] 王国维

sū dì zhòng lián wéi huà shěng, lián wài hóng qiáng, gāo yǔ yín hé bìng.
窣地重帘围画省,帘外红墙,高与银河并。
kāi jǐn gé qiáng táo yǔ xìng, rén jiān wàng yǎn hé yóu chěng.
开尽隔墙桃与杏,人间望眼何由骋。
jǔ shǒu hū jīng míng yuè lěng, yuè lǐ yī xī, rèn de shān hé yǐng.
举首忽惊明月冷,月里依稀,认得山河影。
wèn qǔ cháng é hún wèi kěn, xiāng xié sù shǒu céng lóu dǐng.
问取常娥浑未肯,相携素手层楼顶。

窣地重帘围画省,帘外红墙,高与银河并。 开尽隔墙桃与杏,人间望眼何由骋。 举首忽惊明月冷,月里依稀,认得山河影。 问取常娥浑未肯,相携素手层楼顶。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b9c5143ac9b9c51/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消