诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 王昌龄

shuāng sī zuò gěng xì yín píng, bǎi chǐ hán quán lù lú shàng.
双丝作绠系银瓶,百尺寒泉辘轳上。
xuán sī yī jué bù kě wàng, shì qiè qīng xīn zài jūn zhǎng.
悬丝一绝不可望,似妾倾心在君掌。
rén shēng yì qì hǎo qì juān, zhǐ zhòng kuáng huā bù zhòng xián.
人生意气好弃捐,只重狂花不重贤。
yàn bà diào zhēng zòu lí hè, huí jiāo zhuǎn pàn qì jūn qián.
宴罢调筝奏离鹤,回娇转盼泣君前。
jūn bú jiàn, yǎn qián shì, qǐ bǎo xū yú xīn wù yì.
君不见,眼前事,岂保须臾心勿异。
xī shān rì xià yǔ zú xī, cè yǒu fú yún wú suǒ jì.
西山日下雨足稀,侧有浮云无所寄。
dàn yuàn mò wàng qián zhě yán, cuò gǔ huáng chén yì wú kuì.
但愿莫忘前者言,挫骨黄尘亦无愧。
xíng lù nán, quàn jūn jiǔ, mò cí fán.
行路难,劝君酒,莫辞烦。
měi jiǔ qiān zhōng yóu kě jǐn, xīn zhōng piàn kuì hé kě lùn.
美酒千钟犹可尽,心中片愧何可论。
yī wén hàn zhǔ sī gù jiàn, shǐ qiè zhǎng jiē wàn gǔ hún.
一闻汉主思故剑,使妾长嗟万古魂。

双丝作绠系银瓶,百尺寒泉辘轳上。 悬丝一绝不可望,似妾倾心在君掌。 人生意气好弃捐,只重狂花不重贤。 宴罢调筝奏离鹤,回娇转盼泣君前。 君不见,眼前事,岂保须臾心勿异。 西山日下雨足稀,侧有浮云无所寄。 但愿莫忘前者言,挫骨黄尘亦无愧。 行路难,劝君酒,莫辞烦。 美酒千钟犹可尽,心中片愧何可论。 一闻汉主思故剑,使妾长嗟万古魂。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9ba9c843ac9ba9c8/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消