诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 孔武仲

rén shēng kǔ nán běi, xiāng jiàn chū ǒu ěr.
人生苦南北,相见出偶尔。
xuān tián dū shì zhōng, nǎi fù yù zhī zǐ.
喧阗都市中,乃复遇之子。
dōng lái jù bié hòu, gù rén jīn yǒu jǐ.
东莱遽别后,故人今有几。
shēn shēn shú yǔ xù, jìn xué yì kě xǐ.
诜诜塾与序,进学亦可喜。
yǔ lán xíng sè dòng, qīng qiú yǒu zhī yǐ.
语阑行色动,轻裘有知已。
qù qù hé dāng huí, shān chuān zhèng fāng huī.
去去何当回,山川正芳晖。
biān zhōu shèng chú chuán, yīng bù diǎn chūn yī.
边州剩厨传,应不典春衣。

人生苦南北,相见出偶尔。 喧阗都市中,乃复遇之子。 东莱遽别后,故人今有几。 诜诜塾与序,进学亦可喜。 语阑行色动,轻裘有知已。 去去何当回,山川正芳晖。 边州剩厨传,应不典春衣。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b10b743ac9b10b7/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消