诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 黄廷璹

shí nián hàn shàng dōng fēng mèng, yī rán dàn yān yīng xiǎo.
十年汉上东风梦,依然淡烟莺晓。
xì mǎ qiáo kōng, wéi zhōu àn yì, shuí shí dāng shí sū xiǎo.
系马桥空,维舟岸易,谁识当时苏小。
chóu huā dòu cǎo.
筹花斗草。
rèn bō yù xié yáng, xù mí fāng dǎo.
任波浴斜阳,絮迷芳岛。
xiào dǐ gē biān, dài é jiāo jù pà guī zǎo.
笑底歌边,黛娥娇聚怕归早。
jīng chén yī mèi yì rǎn, jiù yóu suí wù sàn, xīn hèn nán biǎo.
京尘衣袂易染,旧游随雾散,新恨难表。
yàn zi zhū fēi, lí yīng cuì bó, liú dé chūn guāng duō shǎo.
燕子朱扉,梨英翠箔,留得春光多少。
qíng sī màn rào.
晴丝漫绕。
liào dài jiǎo xiāng xiāo, shàn yīn shī yǎo.
料带角香销,扇阴诗杳。
xì yǐ qiū qiān, piàn yún tiān gòng miǎo.
细倚秋千,片云天共渺。

十年汉上东风梦,依然淡烟莺晓。 系马桥空,维舟岸易,谁识当时苏小。 筹花斗草。 任波浴斜阳,絮迷芳岛。 笑底歌边,黛娥娇聚怕归早。 京尘衣袂易染,旧游随雾散,新恨难表。 燕子朱扉,梨英翠箔,留得春光多少。 晴丝漫绕。 料带角香销,扇阴诗杳。 细倚秋千,片云天共渺。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9ac2dc43ac9ac2dc/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消