诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 夏元鼎

dào, jīn yú yào huàn jīn dān, guī líng hè suàn bù zhī nián, zi qí miǎn zhī, dāng yù chì chéng rén yǐ.
道,金鱼要换金丹,龟龄鹤算不知年,子其勉之,当遇赤城人矣。
hòu yú zhù róng fēng yù shèng shī, zhǐ mí jīn dān dà dào, guǒ yīng cún wú shǒu yǒu, qǐng kè ér chéng zhī miào.
后于祝融峰遇圣师,指迷金丹大道,果应存无守有,顷刻而成之妙。
nǎi zhī shí yú nián jiān zuàn bīng qǔ huǒ, máng xiū xiā liàn, jīn yī de yǒng dé, shí zài mù qián.
乃知十余年间钻冰取火,盲修瞎炼,今一得永得,实在目前。
yīn zú qián mèng, wèi xī jiāng yuè diào, yǐ jì qí shí, bìng jiǎn tóng háng.
因足前梦,为《西江月》调,以纪其实,并简同行。
lín zhì fù.
林质父。
zhì fù jiàn hé, yì wèi yǒu dào wú dān, dāng qiú huà qián dà yì, suì yǔ chóu chàng shí shǒu yú hòu.
质父见和,意谓有道无丹,当求画前大易,遂与酬唱十首于后。
sì shí xiū zhēn xué dào, jīn yú yào huàn jīn dān.
四十修真学道,金鱼要换金丹。
guī líng hè suàn bù zhī nián.
龟龄鹤算不知年。
xíng mǎn shēn chōng xiāo hàn.
行满身冲霄汉。
cǐ shì xī yí xuán ào, gōng cān zào huà nán yán.
此事希夷玄奥,功参造化难言。
yǎn qián yǒu yào yào shān chuān.
眼前有药耀山川。
hǎo bǎ yuán yáng xiū liàn.
好把元阳修炼。

道,金鱼要换金丹,龟龄鹤算不知年,子其勉之,当遇赤城人矣。 后于祝融峰遇圣师,指迷金丹大道,果应存无守有,顷刻而成之妙。 乃知十余年间钻冰取火,盲修瞎炼,今一得永得,实在目前。 因足前梦,为《西江月》调,以纪其实,并简同行。 林质父。 质父见和,意谓有道无丹,当求画前大易,遂与酬唱十首于后。 四十修真学道,金鱼要换金丹。 龟龄鹤算不知年。 行满身冲霄汉。 此事希夷玄奥,功参造化难言。 眼前有药耀山川。 好把元阳修炼。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a5beb43ac9a5beb/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消