【朝】字的基本信息(怎么读,拼音)

拼音:zhāocháo

注音:ㄓㄠ,ㄔㄠˊ

笔顺读写:横、竖、竖、横折、横、横、横、竖、撇、横折钩、横、横

朝的笔顺
部首:
笔画数: 12
结构: 左右
繁简对应:
五笔: FJEG
五行:
部外笔画: 8
吉凶寓意:
统一码: 671D
仓颉: JJB
郑码: EDEQ
四角: 47420
电码: 2600
区位: 1915
笔顺编号: 122511123511
姓名学: 姓,常用字,多用男性
英语翻译: dynasty; morning
异体字: 𣎍𦩻
  • 基本解释

  • 详细解释

  • 康熙字典

1. 早晨:朝阳。朝晖。朝暮。朝霞。朝气。朝思暮想。朝令夕改。朝秦暮楚(喻反复无常)。

2. 日,天:今朝。明朝。

1. 向着,对着:朝向。朝前。朝阳。坐北朝南。

2. 封建时代臣见君;亦指宗教徒的参拜:朝见。朝拜。朝圣。朝香。朝仪。

3. 封建时代帝王接见官吏,发号施令的地方,与“野”相对:朝廷。上朝。退朝。朝野。朝政。朝臣。朝议。朝房。

4. 称一姓帝王世代相继的统治时代;亦称某一个皇帝统治的时期:朝代。唐朝。

5. 〔朝鲜族〕a.中国少数民族之一,主要分布于吉林、黑龙江和辽宁等省;b.朝鲜和韩国的民族。

6. 姓。

动词

(1) (会意。甲骨文字形,从日在草中,从月。字象太阳已出草中而月亮尚未隐没形。(zhāo)本义:早晨)

(2) 早晨省亲,子、媳向父母、公婆请安

晨见曰朝…子于父母、妇于舅姑皆是。——《说文解字注笺》

昧爽而朝。(昧爽:黎明。朝:省视父母)——《礼记·内则》

邦君诸侯,莫肯朝夕。(夕:指晚上省视帝王)——《诗·小雅·雨无止》

(3) 朝见,封建时代臣见君

盛服将朝,尚早,坐而假寐。——《左传·宣公二年》

相如每朝时,常称病。——《史记·廉颇蔺相如列传》

燕、 赵、 韩、 魏闻之,皆朝于齐。——《战国策·齐策》

割地而朝者三十有六国。——《韩非子·五蠹》

(4) 使…朝见

欲辟土地,朝秦楚。——《孟子·梁惠王上》

武丁朝诸侯有天下。——《孟子·公孙丑上》

(5) 又如:朝冠(百官上朝时戴的帽子);朝参(上朝参谒);朝天(拜见天子、天帝)

(6) 宗教徒参拜 。如:朝贺;朝圣;朝山(到名山宝刹进香礼佛)

(7) 泛指拜见

常先朝陵夫人上食,然后敢归家。——《史记·张丞相列传》

(8) 会聚;召

耆老皆朝于庠。——《礼记·王制》

名词

(1) 朝廷。古时亦称:朝堂,朝宁,朝冶,朝苑,朝省,朝家

赐带剑履上殿,入朝不趋。(趋:快步走。)——《史记·萧相国世家》

易之以百金,献诸朝。——明· 刘基《郁离子·千里马篇》

(2) 又如:朝国(朝廷,国家);朝典(朝廷的典章礼制);朝使(朝廷派出的使者)

(3) 朝代,指同一姓帝王连续继承王位的时代

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。——杜牧《江南春杂句》

(4) 又如:唐朝;清朝

(5) 某一个帝王的统治时期

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。(两朝:刘备和刘禅统治时期。)——杜甫《蜀相》

当是时,本朝定鼎改元二年矣。——清· 邵长蘅《阎典史传》

(6) 又如:三朝元老;一朝天子一朝臣

(7) 政府 。如:朝官;朝奉(原为宋代官名,后通称富翁、土豪或管事的)

(8) 朝政,国家大事 。如:不听朝;朝柄(朝政的权柄)

(9) 朝班,古代群臣朝见帝王时按官品分班排列的位次 。又称:朝列,朝次,朝序,朝伦;朝部;朝著

介词

(1) 表示动作针对的方向

银烛朝天紫陌长,禁城春色晓苍苍。——唐· 贾至《早朝大明宫呈两省僚友》

(2) 又如:朝前看;大门朝东开;应该朝好的方面想

(3) 另见zhāo

名词

(1) (会意。甲骨文字形,上下为“莽”字,中间为“日”,“月”。表明太阳已从草丛升起,月亮还未落,是早晨。本义:指日出到早餐时,泛指早晨)

(2) 同本义

朝,旦也。——《说文》

朝,早也。——《尔雅·释诂》

自朝至于日中。——《书·无逸》

周人祭日以朝及誾。——《礼记·祭义》。注:“朝,日出时也。”

温恭朝夕,执事有恪。——《诗·商颂·那》

有时朝发白帝,暮到 江陵。——《水经注·江水》

朝露待日晞。——《乐府诗集·长歌行》

朝雨浥轻尘。——唐· 王维《送元二使安西》

朝歌夜弦。(弦:弹琴。)——唐· 杜牧《阿房宫赋》

(3) 又如:朝雉徒歌(像早晨的山鸡一样鸣叫高歌);朝趁暮食(形容穷苦,早上挣到钱,晚上才得吃);朝上;朝夕乌(同“朝夕鸟”。朝去暮归的乌鸦);朝夕相处(彼此天天在一起);朝日(早晨初升的太阳);朝旦;朝不及夕(极言处境危急);朝升暮合(谓零碎地籴米。形容生活艰难,勉强度日);朝成暮遍(早晨刚写成,晚上就到处流传。形容文章流传迅速);朝成暮毁(形容翻新之速);朝夷暮跖(早被誉为伯夷,晚被贬作盗跖。形容时论毁誉多变);朝欢暮乐(终日欢乐;日夜寻欢作乐);朝市(早市)

(4) 早餐 。如:朝舗(早晨餐食)

(5) 指短时间 。如:朝旦;朝昔;朝昼

(6) 日;天

虽与之天下,不能一朝居也。——《孟子·告子下》

三战之所亡,一朝而复之。——《史记·鲁仲连邹阳列传》

(7) 又如:今朝;明朝

(8) 姓

(9) 另见cháo

朝【辰集上】【月部】 康熙筆画:12画,部外筆画:8画

〔古文〕晁《唐韻》《廣韻》《集韻》《類篇》《韻會》𠀤陟遙切,音昭。《說文》旦也。从倝舟聲。《爾雅·釋詁》朝,早也。《詩·鄘風》崇朝其雨。《傳》崇,終也。從旦至食時爲終朝。

朝鮮,國名。

姓。《姓氏急就篇》朝氏,蔡大夫朝吳聲子之後。唐日本人朝衡。漢鼂錯,亦作朝。

《廣韻》直遙切《集韻》《韻會》《正韻》馳遙切,𠀤音潮。《爾雅·釋言》陪朝也。《註》臣見君曰朝。《書·舜典》羣后四朝。《周禮·春官·大宗伯》春見曰朝。《註》朝,猶早也。欲其來之早。《禮·曲禮》天子當宁而立,諸公東面,諸侯西面,曰朝。《疏》凡天子三朝:其一在路門內,謂之燕朝。其二是路門外之朝,謂之治朝。其三是臯門之內,庫門之外,謂之外朝。

《王制》天子無事,與諸侯相見曰朝。

同類往見亦曰朝。《史記·司馬相如傳》臨邛令謬爲恭敬,日往朝相如。

郡守聽事亦曰朝。《後漢·劉寵傳》山谷鄙生,未嘗識郡朝。

《集韻》追輸切,音株。朝那,縣名。

《韻補》叶陳如切。《急就章》向夷吾竺諫朝。《易林》赤帝懸車,廢職不朝。叔帶之災,居於氾廬。

叶蚩於切。《王逸·九思》望舊邦兮路逶隨,憂心悄兮心勤渠。魂煢煢兮不遑寐,目眇眇兮寤終朝。

叶張流切。《韓愈·祭𥡆員外文》罔有疑忌,惟其嬉遊。草木之春,鳥鳴之朝。

叶株遇切。《前漢·敘傳》賈生矯矯,弱冠登朝。遭文叡聖,屢抗其疏。

叶直照切。《陸雲·夏府君誄》旣𥡆其績,英風彌邵。天子有命,曾是在朝。頻繁帷幄,祇承皇耀。

叶直祐切。《韋孟·在鄒詩》微微小子,旣耇且陋。豈不牽位,穢我王朝。

朝字的近反义词

近义词

反义词

朝的方言集汇

◎ 粤语:ciu4 ziu1
◎ 客家话:[梅县腔] zhau1 chau2 [宝安腔] cau2 | zau1 [客语拼音字汇] cau2 ceu2 zau1 zeu1 [沙头角腔] cau2 zau1 [台湾四县腔] cau2 zeu1 ceu2 [客英字典] zhau1 chau2 cheu1 cheu2 [海陆丰腔] zhau1 chau2 [东莞腔] zau1 cau2 [陆丰腔] chau3 zhau1 [梅县腔] cau2

朝的字源演变

hao86网为您带来朝的意思,朝的详细解释,朝怎么读,朝的拼音,朝的笔顺,朝的笔画,朝的组词,朝的部首,朝的成语,是您的好帮手!