诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 李如璧

sān wǔ yuè huá liú jiǒng guāng, kě lián huái guī yǐng lù cháng.
三五月华流炯光,可怜怀归郢路长。
yú jiāng yuè hàn jīn wú liáng, yáo yáo yǒng yè sī máng máng.
逾江越汉津无梁,遥遥永夜思茫茫。
zhāo jūn shī chǒng cí shàng gōng, é méi chán juān wò zhān qióng.
昭君失宠辞上宫,蛾眉婵娟卧毡穹。
hú rén pí pá dàn běi fēng, hàn jiā yīn xìn jué nán hóng.
胡人琵琶弹北风,汉家音信绝南鸿。
zhāo jūn cǐ shí yuàn huà gōng, kě lián míng yuè guāng tóng lóng.
昭君此时怨画工,可怜明月光朣胧。
jié jì qiū xī tiān xiàng hán, yuán yǒu yī xī xiāng yǒu lán, yuán xiāng jiū hé miǎo màn màn.
节既秋兮天向寒,沅有漪兮湘有澜,沅湘纠合淼漫漫。
luò yáng cái zǐ yì cháng ān, kě lián míng yuè fù tuán tuán.
洛阳才子忆长安,可怜明月复团团。
zhú chén liàn zhǔ xīn yù kè, qì qī sī jūn qíng bù báo.
逐臣恋主心愈恪,弃妻思君情不薄。
yǐ bēi fāng suì tú lún luò, fù kǒng hóng yán zuò xiāo shuò.
已悲芳岁徒沦落,复恐红颜坐销铄。
kě lián míng yuè fāng zhào zhuó, xiàng yǐng qīng shēn bǐ kuí huò.
可怜明月方照灼,向影倾身比葵藿。

三五月华流炯光,可怜怀归郢路长。 逾江越汉津无梁,遥遥永夜思茫茫。 昭君失宠辞上宫,蛾眉婵娟卧毡穹。 胡人琵琶弹北风,汉家音信绝南鸿。 昭君此时怨画工,可怜明月光朣胧。 节既秋兮天向寒,沅有漪兮湘有澜,沅湘纠合淼漫漫。 洛阳才子忆长安,可怜明月复团团。 逐臣恋主心愈恪,弃妻思君情不薄。 已悲芳岁徒沦落,复恐红颜坐销铄。 可怜明月方照灼,向影倾身比葵藿。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9be9a743ac9be9a7/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消