诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 邵谒

tiān ruò xǔ rén dēng, qīng shān gāo bù zhǐ.
天若许人登,青山高不止。
dì ruò xǔ rén qióng, huáng quán shēn wú shuǐ.
地若许人穷,黄泉深无水。
liàng zhū zào huà qíng, wù chéng jiē yǒu yǐ.
量诸造化情,物成皆有以。
rú hé shàng qīng míng, shì zhī píng ruò dǐ.
如何上青冥,视之平若砥。
rì xià chěng láng gān, kōng zhōng wú luó qǐ.
日下骋琅玕,空中无罗绮。
dàn jiàn shì téng líng, jiāng wèi zhǎng rú cǐ.
但见势腾凌,将为长如此。
xuàn yào yī shí jiān, qūn xún jiǔ quán lǐ.
炫耀一时间,逡巡九泉里。
yī zhǒng wèi āi chén, bù xué duò lóu sǐ.
一种为埃尘,不学堕楼死。

天若许人登,青山高不止。 地若许人穷,黄泉深无水。 量诸造化情,物成皆有以。 如何上青冥,视之平若砥。 日下骋琅玕,空中无罗绮。 但见势腾凌,将为长如此。 炫耀一时间,逡巡九泉里。 一种为埃尘,不学堕楼死。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9bc6a943ac9bc6a9/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消