诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 杜甫

má yè céng céng yè guāng, shuí jiā zhǔ jiǎn yī cūn xiāng?
麻叶层层 叶光,谁家煮茧一村香?
gé lí jiāo yǔ luò sī niáng.
隔篱娇语络丝娘。
chuí bái zhàng lí tái zuì yǎn, lǚ qīng dǎo ruǎn jī cháng, wèn yán dòu yè jǐ shí huáng.
垂白杖藜抬醉眼,捋青捣 软饥肠,问言豆叶几时黄。

麻叶层层 叶光,谁家煮茧一村香? 隔篱娇语络丝娘。 垂白杖藜抬醉眼,捋青捣 软饥肠,问言豆叶几时黄。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b97c143ac9b97c1/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消