诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 皎然

bù zhī chí fǔ kè, yín huì shì hé qíng.
不知持斧客,吟会是何情。
dān bì ēn yóu zài, cāng zhōu shǎng zàn xíng.
丹陛恩犹在,沧洲赏暂行。
jiāng ráo suí yuè fàn, shān cè zhú yún xíng.
江桡随月泛,山策逐云行。
jiā jù chuán líng yǔ, shī liú xǔ shèng míng.
佳句传零雨,诗流许盛名。

不知持斧客,吟会是何情。 丹陛恩犹在,沧洲赏暂行。 江桡随月泛,山策逐云行。 佳句传零雨,诗流许盛名。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b8c4943ac9b8c49/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消