诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 刘焘

mén yǎn huáng hūn, huà táng rén jì, mù yǔ zhà shōu cán shǔ.
门掩黄昏,画堂人寂,暮雨乍收残暑。
lián juǎn shū xīng mén hù qiāo, yǐn yǐn yán chéng zhōng gǔ.
帘卷疏星门户悄,隐隐严城钟鼓。
kōng jiē yān míng bàn kāi, xié rì méng lóng, yín hé chéng dàn fēng qī chǔ.
空街烟暝半开,斜日朦胧,银河澄淡风凄楚。
hái shì fèng lóu rén yuǎn, táo yuán wú lù.
还是凤楼人远,桃源无路。
chóu chàng yè jiǔ xīng fán, bì kōng wàng duàn, yù xiāo shēng zài hé chǔ.
惆怅夜久星繁,碧空望断,玉箫声在何处。
niàn shuí bàn qiàn qún cuì xiù, gòng xié shǒu yáo tái guī qù.
念谁伴、茜裙翠袖,共携手、瑶台归去。
duì xiū zhú sēn sēn yuàn yǔ.
对修竹、森森院宇。
qū píng xiāng nuǎn níng shěn zhù.
曲屏香暖凝沈炷。
wèn duì jiǔ dāng gē, qíng huái jì de liú láng fǒu.
问对酒当歌,情怀记得刘郎否。

门掩黄昏,画堂人寂,暮雨乍收残暑。 帘卷疏星门户悄,隐隐严城钟鼓。 空街烟暝半开,斜日朦胧,银河澄淡风凄楚。 还是凤楼人远,桃源无路。 惆怅夜久星繁,碧空望断,玉箫声在何处。 念谁伴、茜裙翠袖,共携手、瑶台归去。 对修竹、森森院宇。 曲屏香暖凝沈炷。 问对酒当歌,情怀记得刘郎否。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9addbb43ac9addbb/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消