诗词工具全集 诗词查询

[当代] 无名氏

fěn xiōng xiù yì shuí jiā nǚ, xiāng bō xīng xīng gòng chūn yǔ.
粉胸绣臆谁家女,香拨星星共春语。
qī pán lǐng shàng zǒu luán líng, shí èr fēng tóu nòng yún yǔ.
七盘岭上走鸾铃,十二峰头弄云雨。
qiān bēi wàn hèn sì wǔ xián, xián zhōng jiǎ mǎ shēng pián tián.
千悲万恨四五弦,弦中甲马声骈阗。
shān sēng pū pò liú lí bō, zhuàng shì jī zhé shān hú biān.
山僧扑破琉璃钵,壮士击折珊瑚鞭。
shān hú biān zhé shēng jiāo jiá, yù pán qīng xiè zhēn zhū huá.
珊瑚鞭折声交戛,玉盘倾泻真珠滑。
hǎi shén qū chèn yè tāo huí, jiāng é cù tà chūn bīng liè.
海神驱趁夜涛回,江娥蹙踏春冰裂。
mǎn zuò hóng zhuāng jǐn lèi chuí, wàng xiāng zhī kè bù shèng bēi.
满坐红妆尽泪垂,望乡之客不胜悲。
qū zhōng diào jué hū fēi qù, dòng tíng yuè luò gū yún guī.
曲终调绝忽飞去,洞庭月落孤云归。

粉胸绣臆谁家女,香拨星星共春语。 七盘岭上走鸾铃,十二峰头弄云雨。 千悲万恨四五弦,弦中甲马声骈阗。 山僧扑破琉璃钵,壮士击折珊瑚鞭。 珊瑚鞭折声交戛,玉盘倾泻真珠滑。 海神驱趁夜涛回,江娥蹙踏春冰裂。 满坐红妆尽泪垂,望乡之客不胜悲。 曲终调绝忽飞去,洞庭月落孤云归。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a3a1643ac9a3a16/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消