诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 温庭筠

jí lì jīn qiú shí tán gǔ, sháo bēi liàn yàn yōu xiū yǔ.
佶傈金虬石潭古,勺陂潋滟幽修语。
xiāng jūn bǎo mǎ shàng shén yún, suì pèi cóng líng mǎn yān yǔ.
湘君宝马上神云,碎佩丛铃满烟雨。
wú wén sān shí liù gōng huā lí lí, ruǎn fēng chuī chūn xīng dǒu xī.
吾闻三十六宫花离离,软风吹春星斗稀。
yù chén lěng qìng pò hūn mèng, tiān lù wèi gàn xiāng zhuó yī.
玉晨冷磬破昏梦,天露未干香着衣。
yún chāi wěi zhuì chuí yún fā, xiǎo xiǎng dīng dāng zhú huí xuě.
云钗委坠垂云发,小响丁当逐回雪。
qíng bì yān zī chóng dié shān, luó píng bàn yǎn táo huā yuè.
晴碧烟滋重叠山,罗屏半掩桃花月。
tài píng tiān zǐ zhù yún chē, lóng lú bó yù shuāng pán ná.
太平天子驻云车,龙炉勃郁双蟠拏。
gōng zhōng jìn chén bào shàn lì, shì nǚ dī huán luò cuì huā.
宫中近臣抱扇立,侍女低鬟落翠花。
luàn zhū chù xù zhèng tiào dàng, qīng tóu bù jué jīn wū xié.
乱珠触续正跳荡,倾头不觉金乌斜。
wǒ yì wèi jūn cháng tàn xī, jiān qíng yuǎn jì chóu wú sè.
我亦为君长叹息,缄情远寄愁无色。
mò zhān xiāng mèng lǜ yáng sī, qiān lǐ chūn fēng zhèng wú lì.
莫沾香梦绿杨丝,千里春风正无力。

佶傈金虬石潭古,勺陂潋滟幽修语。 湘君宝马上神云,碎佩丛铃满烟雨。 吾闻三十六宫花离离,软风吹春星斗稀。 玉晨冷磬破昏梦,天露未干香着衣。 云钗委坠垂云发,小响丁当逐回雪。 晴碧烟滋重叠山,罗屏半掩桃花月。 太平天子驻云车,龙炉勃郁双蟠拏。 宫中近臣抱扇立,侍女低鬟落翠花。 乱珠触续正跳荡,倾头不觉金乌斜。 我亦为君长叹息,缄情远寄愁无色。 莫沾香梦绿杨丝,千里春风正无力。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a087b43ac9a087b/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消