拼音:biàn注音:ㄅㄧㄢˋ

笔顺读写:点、横、竖、竖、撇、点、横撇/横钩、捺

笔顺:
笔画数: 8
笔顺编号: 41223454
结构: 上下结构
姓名学: 常用字,多用男性
部首:
字意五行:
部外笔画: 6
字型分析: 上下结构
繁简对应:
吉凶寓意:
五笔: YOCU
繁简: 简体
反向繁简符号: ft
异体字UNICODE: 8B8A,5909,373B,38D0,20B93,2249B,2249F,224A6,224AA,224AD,22EDD,23035,261E5,
统一码UNICODE: 53D8
仓颉: YCE
郑码: SKXS
四角: 00407
英语翻译: change, transform, alter; rebel
方言集汇: ◎ 粤语:bin3
 • 现代汉语词典

 • 高级汉语词典

 • 字义解释

 • 详细解释

 • 文言文解释

变biàn
(1)(动)和原来不同;变化;改变:情况~了。
(2)(动)改变(性质、状态);变成:后进~先进。
(3)(动)使改变:~农业国为工业国。
(4)(形)能变化的;已变化的:~数|~态。
(5)(动)变卖:~产。
(6)(名)有重大影响的突然变化:事~|~乱。
(7)(名)指变文:目莲~。

内容来至:www.hao86.com

变biàn
繁体:變
<动>
(1)(形声。从攴({pū}),孌({luán})声。本义:变化,改变)
(2)同本义 [transform;change]
(3)又如:变文协韵(古文修辞术语。用变换文字或颠倒词序等手段使句子的音调和谐);天气突变;巨变(巨大的变化);变豹(即豹变,指人发迹而富贵);变宫(中国古代七音的一种。即宫的变声,比高宫低半音)
(4)变通 [be flexible]
(5)发动事变 [rebel;revolt]
(6)又如:变谋(变乱的图谋);变震(变乱震惊)

内容来至:www.hao86.com

〈动〉

 1. (形声。从攴(pū),孌(luán)声。本义:变化,改变)

 2. 同本义

  变,更也。——《说文》

  变,易也。——《小尔雅》

  变者,非常也。——《白虎通》

  一阖一辟谓之变。——《易·系辞》

  病变而药不变。——《吕氏春秋·察今》

  于是宾客无不变色离席。——《虞初新志·秋声诗自序》

  无下有变…百姓熟敢不箪食壶浆以迎将军者乎?——《三国志·诸葛亮传》

  不得已,变姓名。——宋·文天祥《指南录·后序》。

 3. 又如:变文协韵(古文修辞术语。用变换文字或颠倒词序等手段使句子的音调和谐);天气突变;巨变(巨大的变化);变豹(即豹变,指人发迹而富贵);变宫(中国古代七音的一种。即宫的变声,比高宫低半音)

 4. 变通

  善言而不知变,未可谓能说也。——汉·桓宽《盐铁论》

 5. 发动事变

  待吕氏变而共诛之。——《汉书·高后纪》

 6. 又如:变谋(变乱的图谋);变震(变乱震惊)

〈名〉

 1. 事变,有重大影响的突发事件

  变遂发。——清·梁启超《谭嗣同传》

 2. 又如:哗变(称军队突然叛变);变事(突然发生的重大事件)

 3. 灾异,异常的自然现象

  灾异愈甚,天变成形。——《汉书·五行志》

  天变不足畏。——《宋史·王安石传》

 4. 又如:变怪(灾变怪异)

内容来至:www.hao86.combiàn
【动】
(形声。从攴(pū),孌(luán)声。本义:变化,改变)
同本义〖transform;change〗
变,更也。——《说文》
变,易也。——《小尔雅》
变者,非常也。——《白虎通》
一阖一辟谓之变。——《易·系辞》
病变而药不变。——《吕氏春秋·察今》
于是宾客无不变色离席。——《虞初新志·秋声诗自序》
无下有变…百姓熟敢不箪食壶浆以迎将军者乎?——《三国志·诸葛亮传》
不得已,变姓名。——宋·文天祥《指南录·后序》。
又如:变文协韵(古文修辞术语。用变换文字或颠倒词序等手段使句子的音调和谐);天气突变;巨变(巨大的变化);变豹(即豹变,指人发迹而富贵);变宫(中国古代七音的一种。即宫的变声,比高宫低半音)
变通〖beflexible〗
善言而不知变,未可谓能说也。——汉·桓宽《盐铁论》
发动事变〖rebel;revolt〗
待吕氏变而共诛之。——《汉书·高后纪》
又如:变谋(变乱的图谋);变震(变乱震惊)biàn
【名】
事变,有重大影响的突发事件〖unexpectedturnofevents〗
变遂发。——清·梁启超《谭嗣同传》
又如:哗变(称军队突然叛变);变事(突然发生的重大事件)
灾异,异常的自然现象〖catastrophe〗
灾异愈甚,天变成形。——《汉书·五行志》
天变不足畏。——《宋史·王安石传》
又如:变怪(灾变怪异)

变把戏
biànbǎxì
〖performmagic〗变魔术
小乖乖,不要哭,叔叔给你变把戏看
变本加厉
biànběn-jiālì
〖becomeaggravated;befurtherintensified〗本意谓比原来更加发展。后谓变得比原来更加严重(多指缺点、错误)
变其本而加厉。——南朝梁·肖统《文选序》
变产
biànchǎn
〖selloutone'sestate〗变卖产业
变成
biànchéng
〖become;turninto;changeinto〗
从以前的状态或情况转化为现在的状态或情况
由于许多人偷木料,茂密的山林变成了光山坡
呈现某种新的实质或性质而成为…
他以前的敌人变成了忠实的盟友
变电站
biàndiànzhàn
〖transformersubstation〗指带有一台或多台变流器的电力系统变电所,即升、降电压,控制和分配电能的场所
变调
biàndiào
〖modulate〗变更原来的音调
变调
biàndiào
〖modifiedtone〗
变化的曲调。指不受旧律束缚的变新词调
字和字连起来说时,其字的音调和单说时有时不一样的现象。如普通话中两个上声字相连时,第一个字读成阳平
〖tonalmodification〗∶转调
变动
biàndòng
〖change;altenationfluctuation〗变化;更动
而悠久成物之理,转在变动不居(不停止)之中。——〔英〕赫胥黎著、严复译《天演论》
为善的心变动了
变动几个名词
变法
biànfǎ
〖trydifferentwaysandmeans;politicalreform〗指历史上对国家法令做重大改革
变法者因时而化。——《吕氏春秋·察今》
变法儿
biànfǎr
〖useeveryconceivablemethod;doallonecan〗想各种办法,千方百计
变革
biàngé
〖reformation;change〗对本质的改变(多指制度、法度而言)
变格
biàngé
〖changeformofgrammar〗指“格”的改变。“格”是某些语言中的一种表示名词、代词在句中与其他词的关系的语法范畴。一个词在句中由于功能和作用不同,词的语法形式也会有相应的改变
变更
biàngēng
〖change;transform〗∶改变,更改
变更所有制
〖becomedifferent;alter〗∶某些方面(如尺寸、大小、进程、安排或倾向)变得不同,但通常实质不变
变更作息时间
变工
biàngōng
〖exchangework;exchangelabour〗农民互相以人力、畜力、农具等换工形式互助
变故
biàngù
〖accident;suffering〗意外发生的事故、灾难
则以为变故无自而有。——宋·苏轼《教战守》
变卦
biànguà
〖breakanagreement〗突然改变原来的主张或己定的事情(常含贬义)
变化
biànhuà
〖vary;change〗事物产生新的状况
初渐谓之变,变时新旧两体俱有;变尽旧体而有新体,谓之化。——《礼记·中庸》疏
一争一择,而变化之事出矣。——〔英〕赫胥黎著、严复译《天演论》
则天道变化,不主故常是正。——〔英〕赫胥黎著、严复译《天演论》
变化多端
biànhuà-duōduān
〖bemostchangeful〗程度、大小、高低等极不相同的变化
一幅真正巴罗克创作的风景画,变化多端,故意经常使人意想不到
变化莫测
biànhuà-mòcè
〖changeconstantly〗具有变幻无常的难以预测的行为
事实证明这种寄生菌…是变化莫测的工作者,它有时候愿意起作用,有时候又不愿意起作用
变化无常
biànhuà-wúcháng
〖bemostchangeful〗变化很多,无法掌握
变坏
biànhuài
〖corrupt〗∶在道德、举止或行为上由好到坏
由于罪恶而变坏
〖deteriorate〗∶在性质、情况或情形上恶化、变质、退化
天气变坏了
变幻
biànhuàn
〖changeirregularly;fluctuate〗常常发生没有规律地改变
阿尔卑斯山上阳光的变幻状态
变幻莫测
biànhuàn-mòcè
〖unpredictable;capricious;fickle〗难于预测或解释的变化
纵帆船夫由于天气变幻莫测不得不靠天吃饭
充分利用环境的变幻莫测
不受变幻莫测的国际市场的影响
变换
biànhuàn
〖transformation〗∶改换
变换手法
〖shift〗∶用同类之物交换或代替
变换工作,以免单调
变价
biànjià
〖appraiseatthecurrentrate〗将东西照时价折合出卖
因生活艰难他把一些老家具变价出售了
变节
biànjié
〖makeapoliticalrecantation;betray〗∶改变节操,向敌人屈服
投敌变节
〖turnone'scoat;desert〗∶改变立场;叛投对方
变局
biànjú
〖aturbulentsituation〗变乱的局势;变化了的局面
变脸
biànliǎn
〖changeone'scountenance〗∶改变脸色
〖turnhostilesuddenly〗∶翻脸
变量
biànliàng
〖variable〗
可假定为一组特定值中之任一值的量
代表数学公式中一个可变量的符号
函数f(x)的值取决于变量x的值
数值可变的量
变乱
biànluàn
〖socialupheaval;turmoil〗战争或暴力行动所造成的混乱
顾自民国肇造,变乱纷乘。——孙文《黄花冈七十二烈士事略·序》
变卖
biànmài
〖selloutone'sestate〗变价卖出
变卖家产
变卖典质
biànmài-diǎnzhì
〖selloutone'sestate〗〖把财产和衣物〗出卖和典当出去。典,当。质,抵押
变迁
biànqiān
〖vicissitude;changes〗事物的变化转移
时代变迁
环境的变迁
且地学之家,历验各种僵石,知动植庶品,率皆地有变迁。——〔英〕赫胥黎著、严复译《天演论》
变色
biànsè
〖changecolor〗∶改变颜色
由于排污,河水变色了
〖changeone'scountenance〗∶脸色改变
勃然变色,动起武来
变色龙
biànsèlóng
〖chameleon〗
几种能变色的蜥蜴类的动物,尤指常见的安乐蜥属(Anolis)的数种,善于变换皮肤的颜色,以适应周围的环境,保护自己
现在常用来比喻看风转舵的政治投机分子
他是一条变色龙,你绝不能轻信他的话
变色眼镜
biànsèyǎnjìng
〖lensescolourofaglassescanbechangeddeeporlightwithowerorweaksunlight〗一种镜片颜色能随着光线的强弱而变深变浅的眼镜,也称变色镜
变数
biànshù
〖variable〗与“常数”相对而言,在函数或方程中没有确定值的数。如y=kx+b,y=cosx和方程x2+y2+z2=a2中x、y、z就是变数
变数器
biànshùqì
〖gearbox〗一种改变汽车、机床等机器的运动方向或运动速度,以满足各种工作条件的装置
变速
biànsù
〖speedchange〗∶改变速度
〖gearshift〗∶换档机构改变速度的作用
变速运动
biànsùyùndòng
〖Variablemotion〗物体在相同时间内通过不同距离的运动
变态
biàntài
〖metamorphosis〗∶胚胎发育期内动物外形、内部结构和生长习性上的一系列变化(如昆虫的幼虫变成蛹或蝌蚪变成青蛙)
〖abnormalstate〗∶指人的生理、心理的不正常状态
这种双重人是一种变态
变态心理
biàntàixīnlǐ
〖abnormalpshychology〗心理与行为的机能性紊乱(如在精神病中)
变体
biàntǐ
〖variant〗变异的形体、体裁等
通常表现出轻微不同之处的两个或两个以上的人或物中的一个;不同形式
一首民歌的各种变体
同一个词的不同的拼法或不同的发音
与一定的模式或规范不同的东西;常指举止与社会的准则不同的人
变天
biàntiān
〖changeofweather〗∶天气发生变化
变天了,赶快往家里收谷子
〖restorethereactionaryrule;stageacome-back〗∶也比喻政治上发生重大变化
变天账
biàntiānzhàng
〖keepone'srecordsinexpectationofacome-back〗被推翻者梦想变天后要追回的人和财物的记录
变通
biàntong
〖beflexible;adaptsth。tocircumstances〗根据情况而变动;不拘泥成规
变危为安
biànwēiwéi’ān
〖changefromdangerintosafety〗指局势由危急转变为太平无事
陛下当此之时变危为安,变乱为治,易于反掌。——宋·司马光《论周琰事乞不坐冯浩状》
变位
biànwèi
〖changesite〗∶改换位置
〖rockmoving〗∶指岩石在断裂后,沿着断裂面相对移动的现象
变味,变味儿
biànwèi,biànwèir
〖tastehaschanged〗〖食物等〗味道发生变化;变质
昨天做的菜,今天变味了
变戏法
biànxìfǎ
〖performconjuringtricks;juggle〗表演障眼术的花招;表演身手灵巧的绝技
变相
biànxiàng
〖indisguisedform〗∶以一种假装骗人的形式
变相贪污
〖changedonlyinappearance〗∶谓事物的形式改变而内容或本质未变
收彩礼是变相的买卖婚姻
变相
biànxiàng
〖changelooks〗∶改变原来的模样
东京变相了,变得几乎认不出来了
〖convertphase〗∶改变相位
变小
biànxiǎo
〖diminish〗∶缩小
他的身影逐渐变小,成了路上的一个小点
〖lessen〗∶影响减小
他们发现在这一地区的影响变小了
变心
biànxīn
〖changeone'smind〗∶改变心意
〖ceasetobefaithful〗∶多指改变对人的爱或忠诚
变形
biànxíng
〖deformation〗
改变原来的形态
剪须变形
成为畸形
有些金属会永久变形但不断裂
〖beoutofshape〗∶因受外力作用,物体形状改变
这个箱子压得变形了
变性
biànxìng
〖denaturation〗物体的性质发生改变
变性酒精
变压
biànyā
〖changepressure〗改变压力
变压
biànyā
〖allobar〗大气压强的变化
变样,变样儿
biànyàng,biànyàngr
〖bedifferent〗模样、样式等发生变化
几年没见,他还没变样儿
这地方已经变了样了
变异
biànyì
〖vary〗∶变化差异
〖variation〗∶生物学用语,指同种生物后代与前代、同代生物不同个体之间在形体特征、生理特征等方面所表现出来的差别
变易
biànyì
〖becomedifferent;change〗∶改变,变化
能变易新声。——宋·王谠《唐语林·雅量》
〖putonmakeup;makeup〗∶化妆
变音
biànyīn
〖changeofvoice〗男孩到成年期逐渐改变声音的质和音调
变元音
biànyuányīn
〖umlaut〗由于部分同化于后续音而产生的元音
变诈
biànzhà
〖despoil;blackmail;extort〗欺诈
狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉。——《聊斋志异·狼三则》
变徵
biànzhǐ
〖oneofancientsevenmusicalscale〗传统音乐术语。古七声音阶(宫、商、角、变徵、徵、羽,变宫)的一个音级。以此为主调的歌曲,凄怆悲凉
高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声。——《战国策·燕策》
变质
biànzhì
〖denature;gobad;deteriorate〗人的思想或事物的本质改变,多指向坏的方面变化
腐化变质
这肉变质了
变种
biànzhǒng
〖variety;mutation〗
生物分类学上指物种以下的分类单位,在特征上和原种有一定差别
比喻形式上与原有事物有所不同而实际上并无区别的思想、流派等
变子
biànzǐ
〖varitron〗原子物理学中指不稳定的基本粒子
变奏
biànzòu
〖variation〗∶带有节奏、旋律、和声或音调的修饰或变调的主题或旋律的再现
〖musicalvariations〗∶音乐的基本技巧之一,使一段音乐的旋律、和声、节奏、对位等获得变化
变阻器
biànzǔqì
〖varistor〗∶一种电阻器,其电阻值依赖于施加的电压
〖rheostat〗∶通过变化电阻来调解电流的电阻器"

内容来至:www.hao86.com

biàn

①变化;改变;发生事变。《涉江》:“吾不能~心以从俗兮。”《察今》:“譬之若良医,病万~,药亦万~。”《赤壁赋》:“盖将自~者而观之,则天地曾不能一瞬。”

②变通;灵活应变。《柳敬亭传》:“此子机~,可使以其技鸣。”

③事变,突发事件。《隆中对》:“天下有~,则命一上将将荆州之军以向宛、洛。”

变的说文解字

【卷三】【攴部】 编号:2010變,[祕戀切 ],更也。从攴䜌聲。

变的康熙字典

變【酉集上】【言部】 康熙筆画:23画,部外筆画:16画

〔古文〕𢒟𢒪𢒦《唐韻》祕戀切《廣韻》彼眷切。《集韻》《韻會》彼卷切,𠀤鞭去聲。《說文》更也。《小爾雅》易也。《廣韻》化也,通也。《增韻》轉也。《正韻》攺也。《易·乾卦》乾道變化。《易解》自有而無謂之變,自無而有謂之化。《禮·王制》一成而不可變。《註》更也。《周禮·夏官·司爟》四時變國火,以救時疾。《註》變,猶易也。《前漢·循吏傳》漢家承敝通變。

動也。《禮·檀弓》夫子之病革矣,不可以變。《註》變,動也。《荀子·議兵篇》機變不張。《註》謂器械變動攻敵也。

權變。《前漢·魏豹傳贊》張耳、韓信皆徼一時之權變,以詐力成功。《文中子·述史篇》非君子不可以語變。《註》變,權也。反經合道之謂也。

災異曰變。《前漢·五行志》災異愈甚,天變成形。

《諸葛豐傳》災變數見。

死喪曰變。《穀梁傳·昭十五年》君在祭樂之中,大夫有變以聞,可乎。

姓,見《姓苑》。

《韻會》平免切,音辨。正也。《禮·禮運》大夫死宗廟謂之變。《𨻰註》變讀爲辨。猶正也。

叶𤰞眠切,音邊。《莊子·田子方》夫至人者,上闚靑天,下潛黃泉,揮斥八極,神氣不變。

叶必愼切,音鬢。《陸雲詩》羽儀未變,叶有客來信。○按《說文》本从攴䜌,載攴部。徐曰:攴,有爲也。精薀从久,俗譌作攵,𠀤非。字彙已載攴部,是言部重出,下攺从攵,非。

集韻俗作〈木變〉𣀵,亦非。𣀵。

变的字源演变

 • 上一字:
 • 下一字:

hao86网为您带来变的意思,变怎么读,变的拼音,变的笔顺,变笔画