诗词工具全集 诗词查询

[现代] 汪荣宝

juǎn lián shān cuì yìng xuān tíng, zuò duì rén lián bìn fà xīng.
捲帘山翠映轩庭,坐对人怜鬓发星。
wàn lǐ wèi guī cāng hǎi kè, shí nián yǐ fù cǎo táng líng.
万里未归沧海客,十年已负草堂灵。
yǔ yú xié rì hái chéng cǎi, shāo hòu píng jiāo yòu fàng qīng.
雨馀斜日还成彩,烧后平郊又放青。
gèng shàng chóng lóu kàn yún wù, dàng xiōng néng shǐ sù chéng xǐng.
更上重楼看云物,荡胸能使宿酲醒。

捲帘山翠映轩庭,坐对人怜鬓发星。 万里未归沧海客,十年已负草堂灵。 雨馀斜日还成彩,烧后平郊又放青。 更上重楼看云物,荡胸能使宿酲醒。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9e232d43ac9e232d/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消