诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 史俊

jìn guō chéng nán shān sì shēn, tíng tíng qí shù chū chán lín.
近郭城南山寺深,亭亭奇树出禅林。
jié gēn yōu hè bù zhī suì, sǒng gàn mó tiān fán jǐ xún.
结根幽壑不知岁,耸干摩天凡几寻。
cuì sè wǎn jiāng lán qì hé, yuè guāng shí yǒu yè yuán yín.
翠色晚将岚气合,月光时有夜猿吟。
jīng xíng lǜ yè wàng chéng gài, yàn zuò huáng huā zhǎng mǎn jīn.
经行绿叶望成盖,宴坐黄花长满襟。
cǐ mù cháng wén shēng yù zhāng, jīn zhāo dú xiù zài bā xiāng.
此木尝闻生豫章,今朝独秀在巴乡。
líng shuāng bù kěn ràng sōng bǎi, zuò yǔ yóu lái chēng dòng liáng.
凌霜不肯让松柏,作宇由来称栋梁。
huì dài liáng gōng shí yī miǎn, yīng guī fǎ shuǐ zuò cí háng.
会待良工时一眄,应归法水作慈航。
dì qī shí liù juǎn
第七十六卷

近郭城南山寺深,亭亭奇树出禅林。 结根幽壑不知岁,耸干摩天凡几寻。 翠色晚将岚气合,月光时有夜猿吟。 经行绿叶望成盖,宴坐黄花长满襟。 此木尝闻生豫章,今朝独秀在巴乡。 凌霜不肯让松柏,作宇由来称栋梁。 会待良工时一眄,应归法水作慈航。 第七十六卷

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9bebd943ac9bebd9/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消