诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 李建勋

chūn lín wèi miǎn fáng yóu shǎng, wéi dào shī jiā zì yǒu qíng.
春霖未免妨游赏,唯到诗家自有情。
huā jìng bù tōng xīn cǎo hé, lán zhōu chū dòng qǔ chí píng.
花径不通新草合,兰舟初动曲池平。
jìng yuán gāo shù méi tái sè, jī jí xū láng yàn què shēng.
净缘高树莓苔色,饥集虚廊燕雀声。
xián yì xī nián wèi kè chù, mèn liú shān guǎn zǔ xíng xíng.
闲忆昔年为客处,闷留山馆阻行行。
xiāo xiāo chūn yǔ mì hái shū, jǐng xiàng sān shí gù bù rú.
萧萧春雨密还疏,景象三时固不如。
hán rù yuǎn lín yīng chì zhòng, nuǎn chōu xīn mài tǔ gāo xū.
寒入远林莺翅重,暖抽新麦土膏虚。
xì méng tái xiè wēi jiān rì, qián zhǎng lián yī yù dòng yú.
细蒙台榭微兼日,潜涨涟漪欲动鱼。
wéi chēng guāi yōng duō shuì zhě, yǎn mén zhōng jiǔ lǎn xián shū.
唯称乖慵多睡者,掩门中酒览闲书。

春霖未免妨游赏,唯到诗家自有情。 花径不通新草合,兰舟初动曲池平。 净缘高树莓苔色,饥集虚廊燕雀声。 闲忆昔年为客处,闷留山馆阻行行。 萧萧春雨密还疏,景象三时固不如。 寒入远林莺翅重,暖抽新麦土膏虚。 细蒙台榭微兼日,潜涨涟漪欲动鱼。 唯称乖慵多睡者,掩门中酒览闲书。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9bd7db43ac9bd7db/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消