诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 郑谷

fù fēn duō qíng què zì jiē, xiāo shuāi wèi bì wèi nián huá.
赋分多情却自嗟,萧衰未必为年华。
shuì qīng kě rěn fēng qiāo zhú, yǐn sàn nà kān yuè zài huā.
睡轻可忍风敲竹,饮散那堪月在花。
báo huàn yīn xún pāo xiàn shǒu, gù rén liú luò xiàng tiān yá.
薄宦因循抛岘首,故人流落向天涯。
yīng chūn yàn yè zhǎng rú cǐ, lài shì yōu jū jìn jiǔ jiā.
莺春雁夜长如此,赖是幽居近酒家。

赋分多情却自嗟,萧衰未必为年华。 睡轻可忍风敲竹,饮散那堪月在花。 薄宦因循抛岘首,故人流落向天涯。 莺春雁夜长如此,赖是幽居近酒家。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9bb3f143ac9bb3f1/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消