诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 韩愈

shǐ wǒ lái jīng shī, zhǐ xié yī shù shū.
始我来京师,止携一束书。
xīn qín sān shí nián, yǐ yǒu cǐ wū lú.
辛勤三十年,以有此屋庐。
cǐ wū qǐ wèi huá, yú wǒ zì yǒu yú.
此屋岂为华,于我自有余。
zhōng táng gāo qiě xīn, sì shí dēng láo shū.
中堂高且新,四时登牢蔬。
qián róng zhuàn bīn qīn, guān hūn zhī suǒ yú.
前荣馔宾亲,冠婚之所于。
tíng nèi wú suǒ yǒu, gāo shù bā jiǔ zhū.
庭内无所有,高树八九株。
yǒu téng lóu luò zhī, chūn huá xià yīn fū.
有藤娄络之,春华夏阴敷。
dōng táng zuò jiàn shān, yún fēng xiāng chuī xū.
东堂坐见山,云风相吹嘘。
sōng guǒ lián nán tíng, wài yǒu guā yù qū.
松果连南亭,外有瓜芋区。
xī piān wū bù duō, huái yú yì kōng xū.
西偏屋不多,槐榆翳空虚。
shān niǎo dàn xī míng, yǒu lèi jiàn gǔ jū.
山鸟旦夕鸣,有类涧谷居。
zhǔ fù zhì běi táng, shàn fú shì qī shū.
主妇治北堂,膳服适戚疏。
ēn fēng gāo píng jūn, zǐ sūn cóng cháo jū.
恩封高平君,子孙从朝裾。
kāi mén wèn shuí lái, wú fēi qīng dài fū.
开门问谁来,无非卿大夫。
bù zhī guān gāo bēi, yù dài xuán jīn yú.
不知官高卑,玉带悬金鱼。
wèn kè zhī suǒ wéi, é guān jiǎng táng yú.
问客之所为,峨冠讲唐虞。
jiǔ shí bà wú wéi, qí shuò yǐ xiāng yú.
酒食罢无为,棋槊以相娱。
fán cǐ zuò zhōng rén, shí jiǔ chí jūn shū.
凡此座中人,十九持钧枢。
yòu wèn shuí yǔ pín, mò yǔ zhāng fán rú.
又问谁与频,莫与张樊如。
lái guò yì wú shì, kǎo píng dào jīng cū.
来过亦无事,考评道精粗。
xiān xiān mèi xué zǐ, qiáng píng rì yǒu tú.
跹跹媚学子,墙屏日有徒。
yǐ néng wèn bù néng, qí bì qǐ kě qū.
以能问不能,其蔽岂可祛。
jiē wǒ bù xiū shì, shì yǔ yōng rén jù.
嗟我不修饰,事与庸人俱。
ān néng zuò rú cǐ, bǐ jiān yú cháo rú.
安能坐如此,比肩于朝儒。
shī yǐ shì ér cáo, qí wú mí jué chū.
诗以示儿曹,其无迷厥初。

始我来京师,止携一束书。 辛勤三十年,以有此屋庐。 此屋岂为华,于我自有余。 中堂高且新,四时登牢蔬。 前荣馔宾亲,冠婚之所于。 庭内无所有,高树八九株。 有藤娄络之,春华夏阴敷。 东堂坐见山,云风相吹嘘。 松果连南亭,外有瓜芋区。 西偏屋不多,槐榆翳空虚。 山鸟旦夕鸣,有类涧谷居。 主妇治北堂,膳服适戚疏。 恩封高平君,子孙从朝裾。 开门问谁来,无非卿大夫。 不知官高卑,玉带悬金鱼。 问客之所为,峨冠讲唐虞。 酒食罢无为,棋槊以相娱。 凡此座中人,十九持钧枢。 又问谁与频,莫与张樊如。 来过亦无事,考评道精粗。 跹跹媚学子,墙屏日有徒。 以能问不能,其蔽岂可祛。 嗟我不修饰,事与庸人俱。 安能坐如此,比肩于朝儒。 诗以示儿曹,其无迷厥初。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9bb06743ac9bb067/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消