诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 徐夤

zuǒ yòu chéng xiǎo kǎn qián
zhí gāo zhù píng chuān
shí fēn chūn shuǐ shuāng yán yǐng
piàn qiū kōng liǎng yuè xuán
qián àn hǎo shān yáo làng
jiá mén jiā shù qíng yān
zuò lái àn jiāng
wèn wēng mǎi diào chuán

古诗大全

好86网为您提供门外闲田数亩长有泉源因筑直堤分为两沼,门外闲田数亩长有泉源因筑直堤分为两沼原文,门外闲田数亩长有泉源因筑直堤分为两沼翻译,门外闲田数亩长有泉源因筑直堤分为两沼译文,门外闲田数亩长有泉源因筑直堤分为两沼拼音注释