诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 武元衡

shàn lǐng qióng biān hǎi, jūn yóu bié lǐng xī.
剡岭穷边海,君游别岭西。
mù yún qiū shuǐ kuò, hán yǔ yè yuán tí.
暮云秋水阔,寒雨夜猿啼。
dì pì qín rén shǎo, shān duō yuè lù mí.
地僻秦人少,山多越路迷。
xiāo xiāo qū pǐ mǎ, hé chǔ shì lán xī.
萧萧驱匹马,何处是兰溪。

剡岭穷边海,君游别岭西。 暮云秋水阔,寒雨夜猿啼。 地僻秦人少,山多越路迷。 萧萧驱匹马,何处是兰溪。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9ba42e43ac9ba42e/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消