诗词工具全集 诗词查询

[先秦] 诗经

zhì bǐ běi shān, yán cǎi qí qǐ.
陟彼北山,言采其杞。
xié xié shì zǐ, zhāo xī cóng shì.
偕偕士子,朝夕从事。
wáng shì mí gǔ, yōu wǒ fù mǔ.
王事靡盬,忧我父母。
pǔ tiān zhī xià, mò fēi wáng tǔ.
溥天之下,莫非王土。
shuài tǔ zhī bīn, mò fēi wáng chén.
率土之滨,莫非王臣。
dài fū bù jūn, wǒ cóng shì dú xián.
大夫不均,我从事独贤。
sì mǔ bāng bāng, wáng shì bàng bàng.
四牡彭彭,王事傍傍。
jiā wǒ wèi lǎo, xiān wǒ fāng jiāng.
嘉我未老,鲜我方将。
lǚ lì fāng gāng, jīng yíng sì fāng.
旅力方刚,经营四方。
huò yàn yàn jū xī, huò jìn cuì shì guó.
或燕燕居息,或尽瘁事国。
huò xī yǎn zài chuáng, huò bù yǐ yú xíng.
或息偃在床,或不已于行。
huò bù zhī jiào hào, huò cǎn cǎn qú láo.
或不知叫号,或惨惨劬劳。
huò qī chí yǎn yǎng, huò wáng shì yāng zhǎng.
或栖迟偃仰,或王事鞅掌。
huò zhàn lè yǐn jiǔ, huò cǎn cǎn wèi jiù.
或湛乐饮酒,或惨惨畏咎。
huò chū rù fēng yì, huò mí shì bù wéi.
或出入风议,或靡事不为。

陟彼北山,言采其杞。 偕偕士子,朝夕从事。 王事靡盬,忧我父母。 溥天之下,莫非王土。 率土之滨,莫非王臣。 大夫不均,我从事独贤。 四牡彭彭,王事傍傍。 嘉我未老,鲜我方将。 旅力方刚,经营四方。 或燕燕居息,或尽瘁事国。 或息偃在床,或不已于行。 或不知叫号,或惨惨劬劳。 或栖迟偃仰,或王事鞅掌。 或湛乐饮酒,或惨惨畏咎。 或出入风议,或靡事不为。

北山翻译

注释
言:语助词。杞:枸杞,落叶灌木,果实入药,有滋补功用。
偕(xié)偕:健壮貌。士:周王朝或诸侯国的低级官员。周时官员分卿、大夫、士三等,士的职级最低,士子是这些低级官员的通名。
靡(mǐ)盬(gǔ):无休止。
忧我父母:为父母无人服侍而忧心。
溥(pǔ):古本作“普”。
率土之滨:四海之内。古人以为中国大陆四周环海,自四面海滨之内的土地是中国领土。《尔雅》:“率,自也。”
贤:多、劳。马瑞辰《毛诗传笺通释》:“贤之本义为多……事多者必劳,故贤为多,即为劳。”
牡:公马。周时用四马驾车。彭彭:形容马奔走不息。
傍傍:急急忙忙。
鲜(xiǎn):称赞。郑笺:“嘉、鲜,皆善也。”方将:正壮。
旅力:体力。旅通“膂”。
经营:规划治理,此处指操劳办事。
燕燕:安闲自得貌。居息:家中休息。
尽瘁:尽心竭力。
息偃:躺着休息。偃,仰卧。
不已:不止。行(háng):道路。
叫号(háo):呼号。毛传:“叫呼号召。”
惨惨:又作“懆懆”,忧虑不安貌。劬(qú)劳:辛勤劳苦。
栖迟:休息游乐。
鞅(yāng)掌:事多繁忙,烦劳不堪的样子。钱澄之《田间诗学》:“鞅掌,即指勤于驰驱,掌不离鞅,犹言身不离鞍马耳。”
湛(dān):同“耽”,沉湎。
畏咎(jiù):怕出差错获罪招祸。
风议:放言高论。傅恒等《诗义折中》:“或出入风议,则己不任劳,而转持劳者之短长。”
靡事不为:无事不作。傅恒等《诗义折中》:“勤劳王事之外,又畏风议之口而周旋弥缝之也。”
白话译文
我一步步登上高高的北山,一颗颗采撷着红红的枸杞。像我这样身强力壮的士子,每天起早拉晚忙得不停息。国君家的公事无尽又无休,最忧心无闲问候父母起居!
你看广褒无垠的普天之下,没有一处不是国君的封土;你看各处封土的天边尽头,没有一人不是国君的奴仆;可叹那大夫分配劳役不公,唯独让我为国事如此劳苦!
四匹雄壮的马儿奔走蹚蹚,我为国君公事不停地奔忙。国君忙不迭赞我宝刀未老,啧啧称赞我正当年富力强。我自我感觉也是膂力正壮,尽心尽力地奔波经营四方。
但我看到有的人静享安乐,有的人鞠躬尽瘁操劳国事;有的人安睡在床高卧不起,有的人奔波不停劳作不止;
有的人不闻不问百姓号叫,有的人勤政不息忧心烦恼;有的人早睡晚起高枕无忧,有的人忙于国事长期操劳;
有的人完全沉溺饮酒作乐,有的人谨小慎微不敢承担;有的人出来进去高谈阔论,有的人忙里忙外万事都干!

北山译文及注释

译文
爬上高高的北山,去采山上枸杞子。体格健壮的士子。从早到晚要办事。王的差事没个完,忧我父母失奉侍。
普天之下每寸泥,没有不是王的地。四海之内每个人,没有不是王的臣。大夫分派总不公,我的差事多又重。
四马驾车奔驰狂,王事总是急又忙。夸我年龄正相当,赞我身强力又壮。体质强健气血刚,派我操劳走四方。
有人安逸家中坐,有人尽心为王国。有人床榻仰面躺,有人赶路急星火。
有人征发不应召,有人苦累心烦恼。有人游乐睡大觉,有人王事长操劳。
有人享乐贪杯盏,有人惶惶怕责难。有人遛达闲扯淡,有人百事都得干。

注释
(1)言:语助词。杞:枸杞,落叶灌木,果实入药,有滋补功用。
(2)偕偕:健壮貌。士:周王朝或诸侯国的低级官员。周时官员分卿、大夫、士三等,士的职级最低,士子是这些低级官员的通名。
(3)靡盬(gǔ):无休止。
(4)溥(pǔ):古本作“普”。
(5)率土之滨:四海之内。古人以为中国大陆四周环海,自四面海滨之内的土地是中国领土。《尔雅》:“率,自也。”
(6)贤:多、劳。马瑞辰《毛诗传笺通释》:“贤之本义为多……事多者必劳,故贤为多,即为劳。”
(7)牡:公马。周时用四马驾车。彭彭:形容马奔走不息。
(8)傍傍:急急忙忙。
(9)鲜(xiǎn):称赞。郑笺:“嘉、鲜,皆善也。”方将:正壮。
(10)旅力:体力。旅通“膂”。
(11)经营:规划治理,此处指操劳办事。
(12)燕燕:安闲自得貌。居息:家中休息。
(13)尽瘁:尽心竭力。
(14)息偃:躺着休息。偃,仰卧。
(15)不已:不止。行(háng):道路。
(16)叫号:毛传:“叫呼号召。”吴闿生《诗义会通》:“呼召也,不知上有征发呼召。”
(17)惨惨:又作“懆懆”,忧虑不安貌。劬(qú)劳:辛勤劳苦。
(18)栖迟:休息游乐。
(19)鞅掌:事多繁忙。钱澄之《田间诗学》:“鞅掌,即指勤于驰驱,掌不离鞅,犹言身不离鞍马耳。”
(20)湛(dān):同“耽”,沉湎。
(21)畏咎:怕出差错获罪招祸。
(22)风议:放言高论。傅恒等《诗义折中》:“或出入风议,则己不任劳,而转持劳者之短长。”
(23)靡事不为:无事不作。《诗义折中》:“勤劳王事之外,又畏风议之口而周旋弥缝之也。”

北山鉴赏

《毛诗序》曰:“《北山》,大夫刺幽王也。役使不均,己劳于从事而不得养其父母也。”《诗》三家和唐、宋疏传均无异辞。这个题解,袭自孟子的诗说,《孟子·万章上》论此诗诗义是“劳于王事而不得养父母也”。这样说并无大误,诗的内容确是作者劳于王事而发出的不平之鸣,但“不得养父母”的内容只有第一章中的一句,全诗的主要内容是怨刺役使不均;“大夫不均,我从事独贤”,是诗的眼目,这才是诗的主题所在。作者的身份,孟子没有指明,因为作者已自称“士子”。汉、唐诸家却提高了作者身份,连宋人也谓“大夫行役而作”(朱熹《诗集传》),不合诗义。清姚际恒《诗经通论》还作者以本来身份,才明确地说:“此为为士者所作以怨大夫也,故曰‘偕偕士子’,曰‘大夫不均’,有明文矣。”这就吻合诗义,使诠释通达。

周代社会和政权是按严密的宗法制度组织的,王和诸侯的官员,分为卿、大夫、士三等,等级森严,上下尊卑的地位不可逾越,完全按照血缘关系的远近亲疏规定地位的尊卑。士属于最低的阶层,在统治阶级内部处于最受役使和压抑的地位。《诗经》中有不少诗篇描写这个阶层的辛劳和痛楚,抒发他们的苦闷和不满,从而在客观上暴露了统治阶级内部上下关系的深刻矛盾,反映了宗法等级社会的不平等性及其隐患。《北山》这篇诗着重通过对劳役不均的怨刺,揭露了统治阶级上层的腐朽和下层的怨愤,是怨刺诗中突出的篇章。

诗的前三章陈述士的工作繁重、朝夕勤劳、四方奔波,发出“大夫不均,我从事独贤”的怨愤。钟惺《诗评》曰:“‘独贤’字不必深解,‘嘉我未老’三句,似为‘独贤’二字下一注脚,笔端之妙如此。”妙是妙在这三句典型地勾画了大夫役使下属的手腕,他又是赞扬,又是夸奖:“你正年龄相当,你的身体这么棒,真是前程不可限量,你多出几趟差,多做些贡献!”活现了统治者驭下的嘴脸。

后三章广泛运用对比手法,十二句接连铺陈十二种现象,每两种现象是一个对比,通过六个对比,描写了大夫和士这两个对立的形象。大夫成天安闲舒适,在家里高枕无忧,饮酒享乐睡大觉,什么征发号召不闻不问,吃饱睡足闲磕牙,自己不干,谁干却去挑谁的错,说谁的闲话。士却被这样的大夫役使,他尽心竭力,奔走不息,辛苦劳累,忙忙碌碌,什么事都得去干,还成天提心吊胆,生怕出了差错,被上司治罪。这样两种对立的形象,用比较的方式对列出来,就使好与坏、善与恶、美与丑在比较中得到鉴别,从而暴露了不合理的等级社会的不平等事实及其不合理性。在对比之后全诗戛然而止,没有评论,也没有抒发感慨。姚际恒《诗经通论》评论曰:“‘或’字作十二叠,甚奇;末句无收结,尤奇。”通过鲜明的对比,读者可以自然地得出结论,多让读者去体味涵咏,不必直写。所以,吴闿生《诗义会通》评论这是“妙笔”。

韩愈的著名长篇五言古诗《南山》,其中有两段,一段连用十九个以“或”字起句的句子,另一段连用三十个以“或”字起句的句子,都是两句一对比。很明显,韩愈借鉴了《北山》的这种手法。但是,韩愈的诗未免过于铺陈繁富,如沈德潜所批评:“然情不深而侈其辞,只是汉赋体段。”比较而言,韩愈诗不如《北山》情切而明晰。

第五章首句“或不知叫号”,现代学者多释为“呼叫号哭”,译释为“人间烦恼”(余冠英)、“悲号”(金启华)、“人叫号”(袁梅)、“放声大哭”和“民间疾苦”(程俊英)等等,多是说这位大夫听不到人民痛苦的怨诉或号哭。这样来译释,多少感到突兀、牵强,不很圆融。“叫号”一词在这里应如何诠释为好,毛传解为:“叫呼号召。”孔疏解为:“叫号,连绵字……叫呼号召四字同义也。”傅恒等《诗义折中》解为:“耳不闻征发之声。”吴闿生《诗义会通》解为:“叫号,呼召也,不知上有征发呼召。”近人陈子展《诗经直解》解为:“不知道有号召。”这些解释比较接近原义。照这样解释,诗中这位悠然自适、贪杯耽乐的大夫,根本不闻不问朝廷的征发呼召,除了吃喝玩乐睡大觉,就是闲聊扯淡。这个形象是比较丰满的。《诗经》的注疏遗产很丰富,有些旧注并没有错,不必曲为新说。

这篇诗在封建社会起到了讽谏作用。《后汉书·杨赐传》记杨赐针对时弊上疏曰:“而今所序用无佗德,有形埶(按,即势)者,旬日累迁,守真之徒,历载不转,劳逸无别,善恶同流,《北山》之诗,所为训作。”等级森严、任人唯亲的宗法等级制度,必然造成如《北山》诗中所描写的上层的腐败和下层的怨愤,统治阶级这种内部矛盾的进一步尖锐化,必将是内部的涣散、解体以至灭亡。所以,清高宗敕撰的《诗义折中》也强调说,劳逸不均就是“逸之无妨”和“劳而无功”,因此就会上层腐败,下层撂挑子,这是关系国家存亡之“大害”。诗中暴露的一些现象,在今天的现实中也是存在的。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b9e7a43ac9b9e7a/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消