诗词工具全集 诗词查询

[近代] 苏曼殊

hé chǔ tíng nóng yóu bì chē, xī líng zhōng gǔ jí tiān yá.
何处停侬油壁车,西陵终古即天涯。
ǎo lián dǎo shè huān qíng duàn, zhuǎn lǜ huí huáng wàng yì shē.
拗莲捣麝欢情断,转绿回黄妄意赊。
dài mào chuāng xū yán lěng yuè, bā jiāo yè juǎn bào qiū huā.
玳瑁窗虚延冷月,芭蕉叶卷抱秋花。
shāng xīn dú xiàng zhuāng tái zhào, shòu jǐn zhū yán zhǐ zì jiē.
伤心独向妆台照,瘦尽朱颜只自嗟。

何处停侬油壁车,西陵终古即天涯。 拗莲捣麝欢情断,转绿回黄妄意赊。 玳瑁窗虚延冷月,芭蕉叶卷抱秋花。 伤心独向妆台照,瘦尽朱颜只自嗟。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b9cfb43ac9b9cfb/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消