诗词工具全集 诗词查询

[近代] 苏曼殊

hè hè tóng tài sì, qī qī xuán wǔ hú.
赫赫同泰寺,妻妻玄武湖。
màn shū hóng lián mào wū zé, lǜ gài yǎn qīng yuàn.
(曼殊)红莲冒污泽,绿盖掩青苑。
zhòng wén mù fǔ lín cōng qiàn, zhōng shān lù pán yū.
(仲文)幕府林葱蒨,钟山路盘纡。
màn shū cāng cuì míng líng bǎi, qīng xīn gǔ dù lú.
(曼殊)苍翠明陵柏,清新古渡芦。
zhòng wén tiān kōng rèn fēi niǎo, qiū shuǐ dí jīn wú.
(仲文)天空任飞鸟,秋水涤今吾。
màn shū liù dài qián zōng hàn, sān shān gǔ guó wú.
(曼殊)六代潜踪汉,三山古国吴。
zhòng wén yōu yōu wǒ sī yuǎn, yóu zǐ niàn guī tú.
(仲文)悠悠我思远,游子念归途。
màn shū diào tóu kàn běi jí, xī zhào guà fú tú.
(曼殊)掉头看北极,夕照挂浮图。
zhòng wén
(仲文)

赫赫同泰寺,妻妻玄武湖。 (曼殊)红莲冒污泽,绿盖掩青苑。 (仲文)幕府林葱蒨,钟山路盘纡。 (曼殊)苍翠明陵柏,清新古渡芦。 (仲文)天空任飞鸟,秋水涤今吾。 (曼殊)六代潜踪汉,三山古国吴。 (仲文)悠悠我思远,游子念归途。 (曼殊)掉头看北极,夕照挂浮图。 (仲文)

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b9ce643ac9b9ce6/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消