诗词工具全集 诗词查询

[近代] 王国维

chén chén shù gǔ, xiāo xiāo jiù mǎ, qǐ shì shuāng huá mǎn dì.
沉沉戍鼓,萧萧厩马,起视霜华满地。
měng rán jì de bié yī shí, zhèng jīn rì yóu tíng tiān qì.
猛然记得别伊时,正今日、邮亭天气。
běi zhēng chē zhé, nán zhēng guī mèng, zhī shì tiáo tíng wú jì.
北征车辙,南征归梦,知是调停无计。
rén jiān shì shì bù kān píng, dàn chú què wú píng liǎng zì.
人间事事不堪凭,但除却、无凭两字。

沉沉戍鼓,萧萧厩马,起视霜华满地。 猛然记得别伊时,正今日、邮亭天气。 北征车辙,南征归梦,知是调停无计。 人间事事不堪凭,但除却、无凭两字。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b9c6f43ac9b9c6f/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消