诗词工具全集 诗词查询

[近代] 王国维

tiān gōng yīng zì xián liáo luò, suí yì zhe yōu huā.
天公应自嫌寥落,随意著幽花。
yuè zhōng shuāng lǐ, shù zhī lín shuǐ, shuǐ dǐ héng xié.
月中霜里,数枝临水,水底横斜。
xiāo rán sì gù, shū lín yuǎn zhǔ, jì mò tiān yá.
萧然四顾,疏林远渚,寂寞天涯。
yī shēng hè lì, yīn qín huàn qǐ, dà dì qīng huá.
一声鹤唳,殷勤唤起,大地清华。

天公应自嫌寥落,随意著幽花。 月中霜里,数枝临水,水底横斜。 萧然四顾,疏林远渚,寂寞天涯。 一声鹤唳,殷勤唤起,大地清华。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b9c5743ac9b9c57/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消