诗词工具全集 诗词查询

[近代] 王国维

měi rén xiāo xī gé zhòng guān, chuān tú wān fù wān.
美人消息隔重关,川途弯复弯。
chén chén kōng cuì yàn zhēng ān, mǎ qián shān fù shān.
沉沉空翠厌征鞍,马前山复山。
nóng pō dài, huǎn tuō huán, dāng nián kàn fù kàn.
浓泼黛,缓拖鬟,当年看复看。
zhǐ yú méi yàng zài rén jiān, xiāng féng jiān fù jiān.
只余眉样在人间,相逢艰复艰。

美人消息隔重关,川途弯复弯。 沉沉空翠厌征鞍,马前山复山。 浓泼黛,缓拖鬟,当年看复看。 只余眉样在人间,相逢艰复艰。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b9c1b43ac9b9c1b/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消