诗词工具全集 诗词查询

[近代] 王国维

kāi shí bù yú rén kàn, rú hé yī shà méng méng zhuì.
开时不与人看,如何一霎濛濛坠。
rì zhǎng wú xù, huí láng xiǎo lì, mí lí qíng sī.
日长无绪,回廊小立,迷离情思。
xì yǔ chí táng, xié yáng yuàn luò, zhòng mén shēn bì.
细雨池塘,斜阳院落,重门深闭。
zhèng cān cān yù zhù, qīng shān lüè chù, yòu tè dì, yīn fēng qǐ.
正参参欲住,轻衫掠处,又特地,因风起。
huā shì lán shān dào rǔ, gèng xiū xún mǎn zhī qióng zhuì.
花事阑珊到汝,更休寻满枝琼坠。
suàn rén zhǐ hé, rén jiān āi yuè, zhě bān líng suì.
算人只合,人间哀乐,者般零碎。
yí yàng piāo líng, níng wèi chén tǔ, wù suí liú shuǐ.
一样飘零,宁为尘土,勿随流水。
pà yíng yíng, yī piàn chūn jiāng, dōu zhù dé, lí rén lèi.
怕盈盈,一片春江,都贮得,离人泪。

开时不与人看,如何一霎濛濛坠。 日长无绪,回廊小立,迷离情思。 细雨池塘,斜阳院落,重门深闭。 正参参欲住,轻衫掠处,又特地,因风起。 花事阑珊到汝,更休寻满枝琼坠。 算人只合,人间哀乐,者般零碎。 一样飘零,宁为尘土,勿随流水。 怕盈盈,一片春江,都贮得,离人泪。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b9c0a43ac9b9c0a/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消