诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 李白

jǐn shuǐ dōng běi liú, bō dàng shuāng yuān yāng.
锦水东北流,波荡双鸳鸯。
xióng cháo hàn gōng shù, cí nòng qín cǎo fāng.
雄巢汉宫树,雌弄秦草芳。
níng tóng wàn sǐ suì qǐ yì, bù rěn yún jiān liǎng fēn zhāng.
宁同万死碎绮翼,不忍云间两分张。
cǐ shí ā jiāo zhèng jiāo dù, dú zuò cháng mén chóu rì mù.
此时阿娇正娇妒,独坐长门愁日暮。
dàn yuàn jūn ēn gù qiè shēn, qǐ xī huáng jīn mǎi cí fù.
但愿君恩顾妾深,岂惜黄金买词赋。
xiàng rú zuò fù dé huáng jīn, zhàng fū hǎo xīn duō yì xīn.
相如作赋得黄金,丈夫好新多异心。
yī zhāo jiāng pìn mào líng nǚ, wén jūn yīn zèng bái tóu yín.
一朝将聘茂陵女,文君因赠白头吟。
dōng liú bù zuò xī guī shuǐ, luò huā cí tiáo xiū gù lín.
东流不作西归水,落花辞条羞故林。
tù sī gù wú qíng, suí fēng rèn qīng dǎo.
兔丝固无情,随风任倾倒。
shuí shǐ nǚ luó zhī, ér lái qiáng yíng bào.
谁使女萝枝,而来强萦抱。
liǎng cǎo yóu yī xīn, rén xīn bù rú cǎo.
两草犹一心,人心不如草。
mò juǎn lóng xū xí, cóng tā shēng wǎng sī.
莫卷龙须席,从他生网丝。
qiě liú hǔ pò zhěn, huò yǒu mèng lái shí.
且留琥珀枕,或有梦来时。
fù shuǐ zài shōu qǐ mǎn bēi, qì qiè yǐ qù nán chóng huí.
覆水再收岂满杯,弃妾已去难重回。
gǔ lái de yì bù xiāng fù, zhǐ jīn wéi jiàn qīng líng tái.
古来得意不相负,只今惟见青陵台。

锦水东北流,波荡双鸳鸯。 雄巢汉宫树,雌弄秦草芳。 宁同万死碎绮翼,不忍云间两分张。 此时阿娇正娇妒,独坐长门愁日暮。 但愿君恩顾妾深,岂惜黄金买词赋。 相如作赋得黄金,丈夫好新多异心。 一朝将聘茂陵女,文君因赠白头吟。 东流不作西归水,落花辞条羞故林。 兔丝固无情,随风任倾倒。 谁使女萝枝,而来强萦抱。 两草犹一心,人心不如草。 莫卷龙须席,从他生网丝。 且留琥珀枕,或有梦来时。 覆水再收岂满杯,弃妾已去难重回。 古来得意不相负,只今惟见青陵台。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b904443ac9b9044/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消