诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 孟郊

shòu guō yǒu zhì qì, xiāng āi lǎo lóng zhōng.
瘦郭有志气,相哀老龙钟。
quàn wǒ shǎo yín shī, sú zhǎi nán ěr róng.
劝我少吟诗,俗窄难尔容。
yī kǒu bǎi wèi bié, kuàng zài zuì huì zhōng.
一口百味别,况在醉会中。
sì zuò zhèng dāng xuān, piàn yán hé yóu tōng.
四座正当喧,片言何由通。
gù yú mèi shí diào, jū zhǐ duō shū yōng.
顾余昧时调,居止多疏慵。
jiàn shū yǎn shǐ kāi, wén lè ěr bù cōng.
见书眼始开,闻乐耳不聪。
shì tīng hù xiāng gé, yī shēn qiě mò tóng.
视听互相隔,一身且莫同。
tiān jí nán zì yī, shī pǐ jiāng hé gōng.
天疾难自医,诗癖将何攻。
jiàn jūn rú jiàn shū, yǔ shàn qiān wàn zhòng.
见君如见书,语善千万重。
zì bēi duō duō gǎn, biàn zuò fán nǎo wēng.
自悲咄咄感,变作烦恼翁。
fán nǎo bù kě qī, gǔ jiàn sè yì xióng.
烦恼不可欺,古剑涩亦雄。
zhī jūn fāng shào nián, shào nián huái gǔ fēng.
知君方少年,少年怀古风。
cáng shū zhǔ wū jǐ, bù xī yǔ fán lóng.
藏书拄屋脊,不惜与凡聋。
wǒ yuàn bài shào nián, shī zhī xué chóng chóng.
我愿拜少年,师之学崇崇。
cóng tā xiào wèi jiǎo, jiǎo shàn yì kě zōng.
从他笑为矫,矫善亦可宗。

瘦郭有志气,相哀老龙钟。 劝我少吟诗,俗窄难尔容。 一口百味别,况在醉会中。 四座正当喧,片言何由通。 顾余昧时调,居止多疏慵。 见书眼始开,闻乐耳不聪。 视听互相隔,一身且莫同。 天疾难自医,诗癖将何攻。 见君如见书,语善千万重。 自悲咄咄感,变作烦恼翁。 烦恼不可欺,古剑涩亦雄。 知君方少年,少年怀古风。 藏书拄屋脊,不惜与凡聋。 我愿拜少年,师之学崇崇。 从他笑为矫,矫善亦可宗。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b8ffb43ac9b8ffb/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消