诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 孟郊

bái rì wú dìng yǐng, qīng jiāng wú dìng bō.
白日无定影,清江无定波。
rén wú bǎi nián shòu, bǎi nián fù rú hé.
人无百年寿,百年复如何。
táng shàng chén měi jiǔ, táng xià liè qīng gē.
堂上陈美酒,堂下列清歌。
quàn jūn jīn qū zhī, wù wèi zhū yán tuó.
劝君金曲卮,勿谓朱颜酡。
sōng bǎi suì suì mào, qiū líng rì rì duō.
松柏岁岁茂,丘陵日日多。
jūn kàn zhōng nán shān, qiān gǔ qīng é é.
君看终南山,千古青峨峨。

白日无定影,清江无定波。 人无百年寿,百年复如何。 堂上陈美酒,堂下列清歌。 劝君金曲卮,勿谓朱颜酡。 松柏岁岁茂,丘陵日日多。 君看终南山,千古青峨峨。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b8fe943ac9b8fe9/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消