诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 孟郊

rǔ shuǐ wú zhuó bō, rǔ shān ráo qí shí.
汝水无浊波,汝山饶奇石。
dà xián wèi cǐ jùn, jiā shì lái rú jī.
大贤为此郡,佳士来如积。
yǒu kè chéng bái jū, fèng yì qiè suǒ shì.
有客乘白驹,奉义惬所适。
qīng fēng dàng huá guǎn, yǎ sè fàn yáo xí.
清风荡华馆,雅瑟泛瑶席。
fāng xǔ jìng wú xuān, jīn zūn guāng yǒu dí.
芳醑静无喧,金尊光有涤。
zòng qíng shú lǜ sǔn, tīng lùn zì zhāo yì.
纵情孰虑损,听论自招益。
yuàn zhé ruò mù zhī, què bǐ yào líng xī.
愿折若木枝,却彼曜灵夕。
guì jiàn yī xiāng jiē, yōu cóng hū zhuǎn yì.
贵贱一相接,忧悰忽转易。
huì hé wù yán qīng, bié lí gǔ lái xī.
会合勿言轻,别离古来惜。
qǐng jūn zhù zhēng chē, liáng yù nàn zài dí.
请君驻征车,良遇难再觌。

汝水无浊波,汝山饶奇石。 大贤为此郡,佳士来如积。 有客乘白驹,奉义惬所适。 清风荡华馆,雅瑟泛瑶席。 芳醑静无喧,金尊光有涤。 纵情孰虑损,听论自招益。 愿折若木枝,却彼曜灵夕。 贵贱一相接,忧悰忽转易。 会合勿言轻,别离古来惜。 请君驻征车,良遇难再觌。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b8fe243ac9b8fe2/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消