诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 孟郊

xiāng yáng qīng shān guō, hàn jiāng bái tóng dī.
襄阳青山郭,汉江白铜堤。
xiè gōng lǐng zī jùn, shān shuǐ wú chén ní.
谢公领兹郡,山水无尘泥。
tiě mǎ wàn shuāng xuě, jiàng qí qiān hóng ní.
铁马万霜雪,绛旗千虹霓。
fēng yī cēn cī fàn, shí bǎn chóng dié jī.
风漪参差泛,石板重叠跻。
jiù lèi bù fù duò, xīn huān jū rán qí.
旧泪不复堕,新欢居然齐。
hái gēng jìng yuán yě, guī lǎo xiāng fú xié.
还耕竟原野,归老相扶携。
wù sè zēng ài ài, hán fāng gèng qī qī.
物色增暧暧,寒芳更萋萋。
yuān qīng yǒu xiá lüè, gāo zhú wú jìn qī.
渊清有遐略,高躅无近蹊。
jí cǐ fù cāng cuì, zì rán yǐn xiáng qī.
即此富苍翠,自然引翔栖。
nǎng yóu cháng bào yì, sù hǎo jīn shàng kuí.
曩游常抱忆,夙好今尚暌。
yuàn yán cóng yì pèi, xiá rì líng qīng xī.
愿言从逸辔,暇日凌清溪。

襄阳青山郭,汉江白铜堤。 谢公领兹郡,山水无尘泥。 铁马万霜雪,绛旗千虹霓。 风漪参差泛,石板重叠跻。 旧泪不复堕,新欢居然齐。 还耕竟原野,归老相扶携。 物色增暧暧,寒芳更萋萋。 渊清有遐略,高躅无近蹊。 即此富苍翠,自然引翔栖。 曩游常抱忆,夙好今尚暌。 愿言从逸辔,暇日凌清溪。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b8fc743ac9b8fc7/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消