诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 王维

yán rù huáng huā chuān, měi zhú qīng xī shuǐ.
言入黄花川,每逐青溪水。
suí shān jiāng wàn zhuǎn, qù tú wú bǎi lǐ.
随山将万转,趣途无百里。
shēng xuān luàn shí zhōng, sè jìng shēn sōng lǐ.
声喧乱石中,色静深松里。
yàng yàng fàn líng xìng, chéng chéng yìng jiā wěi.
漾漾泛菱荇,澄澄映葭苇。
wǒ xīn sù yǐ xián, qīng chuān dàn rú cǐ.
我心素已闲,清川澹如此。
qǐng liú pán shí shàng, chuí diào jiāng yǐ yǐ.
请留盘石上,垂钓将已矣。

言入黄花川,每逐青溪水。 随山将万转,趣途无百里。 声喧乱石中,色静深松里。 漾漾泛菱荇,澄澄映葭苇。 我心素已闲,清川澹如此。 请留盘石上,垂钓将已矣。

青溪翻译

注释

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b8e0443ac9b8e04/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消