诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 柳永

wǎn qiū tiān.
晚秋天。
yī shà wēi yǔ sǎ tíng xuān.
一霎微雨洒庭轩。
kǎn jú xiāo shū, jǐng wú líng luàn, rě cán yān.
槛菊萧疏,井梧零乱,惹残烟。
qī rán.
凄然。
wàng jiāng guān, fēi yún àn dàn xī yáng jiān.
望江关,飞云黯淡夕阳间。
dāng shí sòng yù bēi gǎn, xiàng cǐ lín shuǐ yǔ dēng shān.
当时宋玉悲感,向此临水与登山。
yuǎn dào tiáo dì, xíng rén qī chǔ, juàn tīng lǒng shuǐ chán yuán.
远道迢递,行人凄楚,倦听陇水潺湲。
zhèng chán yín bài yè, qióng xiǎng shuāi cǎo, xiāng yìng xuān xuān.
正蝉吟败叶,蛩响衰草,相应喧喧。
gū guǎn dù rì rú nián.
孤馆度日如年。
fēng lù jiàn biàn, qiāo qiāo zhì gēng lán.
风露渐变,悄悄至更阑。
cháng tiān jìng, jiàng hé qīng qiǎn, hào yuè chán juān.
长天净,绛河清浅,皓月婵娟。
sī mián mián, yè yǒng duì jǐng, nà kān qū zhǐ, àn xiǎng cóng qián.
思绵绵,夜永对景,那堪屈指,暗想从前。
wèi míng wèi lù, qǐ mò hóng lóu, wǎng wǎng jīng suì qiān yán.
未名未禄,绮陌红楼,往往经岁迁延。
dì lǐ fēng guāng hǎo, dāng nián shào rì, mù yàn cháo huān.
帝里风光好,当年少日,暮宴朝欢。
kuàng yǒu kuáng péng guài lǚ, yù dāng gē duì jiǔ jìng liú lián.
况有狂朋怪侣,遇当歌、对酒竞留连。
bié lái xùn jǐng rú suō, jiù yóu shì mèng, yān shuǐ chéng hé xiàn.
别来迅景如梭,旧游似梦,烟水程何限。
niàn lì míng qiáo cuì zhǎng yíng bàn.
念利名、憔悴长萦绊。
zhuī wǎng shì kōng cǎn chóu yán.
追往事、空惨愁颜。
lòu jiàn yí shāo jué qīng hán.
漏箭移、稍觉轻寒。
jiàn wū yè huà jiǎo shù shēng cán.
渐呜咽、画角数声残。
duì xián chuāng pàn, tíng dēng xiàng xiǎo, bào yǐng wú mián.
对闲窗畔,停灯向晓,抱影无眠。

晚秋天。 一霎微雨洒庭轩。 槛菊萧疏,井梧零乱,惹残烟。 凄然。 望江关,飞云黯淡夕阳间。 当时宋玉悲感,向此临水与登山。 远道迢递,行人凄楚,倦听陇水潺湲。 正蝉吟败叶,蛩响衰草,相应喧喧。 孤馆度日如年。 风露渐变,悄悄至更阑。 长天净,绛河清浅,皓月婵娟。 思绵绵,夜永对景,那堪屈指,暗想从前。 未名未禄,绮陌红楼,往往经岁迁延。 帝里风光好,当年少日,暮宴朝欢。 况有狂朋怪侣,遇当歌、对酒竞留连。 别来迅景如梭,旧游似梦,烟水程何限。 念利名、憔悴长萦绊。 追往事、空惨愁颜。 漏箭移、稍觉轻寒。 渐呜咽、画角数声残。 对闲窗畔,停灯向晓,抱影无眠。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b83ed43ac9b83ed/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消