诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 张玉孃

nì huá qīng luó bǎo jì nián, jīn pán xiāng shuǐ xī hán chán.
腻滑青螺宝髻黏,金盘香水吸寒蟾。
zhǐ jiān qiǎo nòng láng gān yǐng, chǔ fā qīng pī yún mǔ lián.
指尖巧弄琅玕影,楚发轻披云母帘。
lüè wù àn yí xīng diǎn diǎn, fú bō shēn jiàn yù zhī zhī.
掠雾暗疑星点点,拂波深见玉织织。
qǐ lái luàn wǎn kāng shuāng fèng, xūn xiàng chén tán qiáng zì tiān.
起来乱绾慷双凤,熏向沉檀强自添。

腻滑青螺宝髻黏,金盘香水吸寒蟾。 指尖巧弄琅玕影,楚发轻披云母帘。 掠雾暗疑星点点,拂波深见玉织织。 起来乱绾慷双凤,熏向沉檀强自添。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b6f4643ac9b6f46/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消