诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 程珌

diàn quē qū shén jùn, tiě chuí qǐ chī jiāo.
电阙驱神骏,铁棰起痴蛟。
mù míng shān liè shèng xià, bái zhòu yě xū hào.
木鸣山裂盛夏,白昼野魖号。
jí shàng yáo tíng shēn chù, wèi wèn lóng jūn hé nù, jué pò gǔ tiān hé.
急上瑶庭深处,为问龙君何怒,抉破古天河。
rì huá kāi xuàn cǎi, yǔ yì shǔ shī háo.
日华开绚采,雨意属诗豪。
yǔ jūn lái, fēi yù pèi, zhǎn gū piáo.
与君来,蜚玉佩,斩觚瓢。
xiān liú shěn yǔ, jiè wǒ wàn hú fèi yín tāo.
纤流沈羽,借我万斛沸银涛。
zuì pāi mǎn gāng xiāng xuě, xiě jié yī chí nóng mò, yì qì zhèng piāo yáo.
醉拍满缸香雪,写竭一池浓墨,逸气正飘颻。
hé shì zhé xiān zǐ, guī qù xù sōng láo.
何事谪仙子,归去续松醪。

电阙驱神骏,铁棰起痴蛟。 木鸣山裂盛夏,白昼野魖号。 急上瑶庭深处,为问龙君何怒,抉破古天河。 日华开绚采,雨意属诗豪。 与君来,蜚玉佩,斩觚瓢。 纤流沈羽,借我万斛沸银涛。 醉拍满缸香雪,写竭一池浓墨,逸气正飘颻。 何事谪仙子,归去续松醪。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b4d4743ac9b4d47/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消