诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 李曾伯

jì shí hú jiā jù, wèi hǎi táng huā, hé lái xī shǔ.
记石湖佳句,为海棠花,合来西蜀。
bù dào dōng zhōu, gēng xiāng fēi qíng shū.
不道东州,更香霏情淑。
hàn zhú guāng zhōng, zhào táng yīn lǐ, xiǎng qīng huān wèi zú.
汉竹光中,召棠阴里,想清欢未足。
shǎo zhù jīng huī, gū liú zūn zǔ, dài chūn fēng qū.
少驻旌麾,姑留樽俎,待春风曲。
jiàn shuō wú jiā, dān xī lǎo zi, wàn jí míng táng, sūn zhī yóu fù.
见说吾家,丹溪老子,万籍名堂,孙枝犹馥。
nán jí xīng biān, zhèng kuí xīng míng zhú.
南极星边,正魁星明烛。
wǔ mǎ guī lái, yī guī wú yàng, fǎng jiù sōng xīn jú.
五马归来,一龟无恙,访旧松新菊。
cóng jīn zhǎng bàn, xī shān yī fú, zhèn mín jiāng lǜ.
从今长伴,西山一佛,镇岷江绿。

记石湖佳句,为海棠花,合来西蜀。 不道东州,更香霏情淑。 汉竹光中,召棠阴里,想清欢未足。 少驻旌麾,姑留樽俎,待春风曲。 见说吾家,丹溪老子,万籍名堂,孙枝犹馥。 南极星边,正魁星明烛。 五马归来,一龟无恙,访旧松新菊。 从今长伴,西山一佛,镇岷江绿。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9b186643ac9b1866/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消