诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 李曾伯

lǎo shì běi
jiā běn zhù tóu
dēng lín liáo ěr ěr
jiā jié lǎn wéi chóu
gāng bèi 西 fēng duàn sòng
yòu wéi huáng huā qiān shuài
cǎo chuàng zuò yóu
miǎo
gēng shàng céng lóu
duì cháng jiāng
liú jìn
jīn chóu
píng lán zhèng xiào
jīn bào qiè qiū
gāo chǔ líng rén xīn
fàng kuàng shū huái 怀 xiá
hǎo chèn xǐng shí xiū
liú jiāng liáng
guī zuì zhōng zhōu

古诗大全

好86网为您提供水调歌头,水调歌头原文,水调歌头翻译,水调歌头译文,水调歌头拼音注释