诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 佚名

yù zhāng shí jiā mù, xún zhàng zǎo yì zhòng.
豫章实佳木,寻丈早异众。
jiàng shí suī wèi gù, zhōng jiě zuò liáng dòng.
匠石虽未顾,终解作梁栋。
shè dòng dà bì niú, bù zī shì suǒ yòng.
社栋大蔽牛,不资世所用。
qì zhì chéng sàn cái, suì jiǔ jí kōng dòng.
弃置成散材,岁久即空洞。
chéng yóu tiān suǒ chǎn, yì zài dé zhě zhǒng.
诚由天所产,亦在德者种。
wú ér yù zhāng liú, guàn jiǎo bù hǎo nòng.
吾儿豫章流,丱角不好弄。
jīng xùn suī wèi tōng, shù guò zhé chéng sòng.
经训虽未通,数过辄成诵。
zhǐ jīn shí wǔ liù, jǔ zhǐ pō chí zhòng.
只今十五六,举止颇持重。
yǎng lài shī yǒu gōng, zhuì jī chéng fù sòng.
仰赖师友功,缀缉成赋颂。
jī sī wèi yíng chǐ, cū xǐ rù jī zōng.
积丝未盈尺,粗喜入机综。
hú wéi bù zì liàng, jiāng shǐ yīng xiāng gòng.
胡为不自量,将使应乡贡。
wén chǎng bèi qiān shù, zuò zhě qǐ xìng zhōng.
文场倍千数,作者岂倖中。
ér zi yú qí jiān, yàn què zá luán fèng.
而子於其间,燕雀杂鸾凤。
qiān dāo wèi yì gē, shù kě gōng yī gòng.
铅刀未易割,庶可供一共。
zào wù guǒ hé rú, wǎng wǎng xíng jí mèng, tiān qí zhù wǒ xīn, wù shǐ rǔ fàng zòng.
造物果何如,往往形吉梦,天其助我心,勿使汝放纵。
yè guì jīng yú qín, nài qǔ xiǎo chuāng dòng.
业贵精于勤,耐取晓窗冻。
wén zhāng shí gōng qì, miào yǔ shì rén gòng.
文章实公器,妙语世人共。
suì cháo cǐ shī, xǐ zhàn jiē chūn wèng.
岁朝此诗,洗棧揭春瓮。
wú jiā yǒu yīn dé, xíng yǐ guāng yán sòng.
吾家有阴德,行矣光炎宋。

豫章实佳木,寻丈早异众。 匠石虽未顾,终解作梁栋。 社栋大蔽牛,不资世所用。 弃置成散材,岁久即空洞。 诚由天所产,亦在德者种。 吾儿豫章流,丱角不好弄。 经训虽未通,数过辄成诵。 只今十五六,举止颇持重。 仰赖师友功,缀缉成赋颂。 积丝未盈尺,粗喜入机综。 胡为不自量,将使应乡贡。 文场倍千数,作者岂倖中。 而子於其间,燕雀杂鸾凤。 铅刀未易割,庶可供一共。 造物果何如,往往形吉梦,天其助我心,勿使汝放纵。 业贵精于勤,耐取晓窗冻。 文章实公器,妙语世人共。 岁朝此诗,洗棧揭春瓮。 吾家有阴德,行矣光炎宋。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9aeca343ac9aeca3/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消