诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 赵汝愚

jīn xī yǒu méi huā chù chù, píng shēng ài zhī kàn bù zú.
金溪有梅花矗矗,平生爱之看不足。
gù rén ài wǒ rú ài méi, lái gòng hán chuāng bàn yōu dú.
故人爱我如爱梅,来共寒窗伴幽独。
fēn fēn sú zǐ hé zú yún, yǎn kàn táo lǐ zuì hóng qún.
纷纷俗子何足云,眼看桃李醉红裙。
jiǔ kuáng ěr rè yǎng tiān xiào, bù tè è wǒ réng zēng jūn.
酒狂耳热仰天笑,不特恶我仍憎君。
dàn lìng méi huā rào sēng wū, méi lǐ fú shū wàn gān zhú.
但令梅花绕僧屋,梅里扶疏万竿竹。
xiāng féng suì wǎn liǎng yī yī, gù rén bīng qīng wǒ rú yù.
相逢岁晚两依依,故人冰清我如玉。

金溪有梅花矗矗,平生爱之看不足。 故人爱我如爱梅,来共寒窗伴幽独。 纷纷俗子何足云,眼看桃李醉红裙。 酒狂耳热仰天笑,不特恶我仍憎君。 但令梅花绕僧屋,梅里扶疏万竿竹。 相逢岁晚两依依,故人冰清我如玉。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9acc5a43ac9acc5a/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消