诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 舒亶

xiǎo chí shān é chuí luó
绿 hóng xiāng mián chì
miàn cuì yún kāi
xiān chá tiān shàng lái
chuī jiāng hóng
ào nǎo yán chéng jiǎo
fēng yuè shí qíng
zhī jūn huá shēng

古诗大全

好86网为您提供菩萨蛮,菩萨蛮原文,菩萨蛮翻译,菩萨蛮译文,菩萨蛮拼音注释