诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 李建中

yán yán xiān dōu shān, sù sù huáng dì gōng.
岩岩仙都山,肃肃黄帝宫。
jù shí lín guǎng zé, qiān rèn líng gāo qióng.
巨石临广泽,千仞凌高穹。
zhào dāng róng jié chū, quán dé zào huà gōng.
肇当融结初,全得造化功。
shēn kě pán hòu rǎng, qiào yí jiē míng hóng.
深可蟠厚壤,峭疑接冥鸿。
yún píng qù lù cún, dān dǐng yí jī kōng.
云軿去路存,丹鼎遗迹空。
chōu rùn cǎo xīn bì, fū xiāng lián yè hóng.
抽润草心碧,敷香莲叶红。
shēng lóng bān jiǎo jiǎo, fēi fèng míng yōng yōng.
升龙扳矫矫,飞凤鸣噰噰。
ér wǒ jí xiān shǔ, cháng bǐ yíng zhōu xióng.
而我集仙署,尝比瀛洲雄。
xīng yí wù nǚ jiān, fèng jià xī mù dōng.
星移婺女间,凤驾析木东。
dào jué máo gǔ shuǎng, zuò rú yǔ yì chōng.
到觉毛骨爽,坐如羽翼冲。
wàn shì jiē qì āi, yī qì guī hóng méng.
万事皆气埃,一气归鸿蒙。
xiá zāi shàng shèng dào, miǎo yǔ yuán huà tóng.
遐哉上圣道,邈与元化同。
jīn jiǎn diàn zhì chéng, yù shū míng dài gōng.
金简奠至诚,玉书铭代工。
gōng chéng jiě guān jiàn, qī xī qī cǐ zhōng.
功成解冠剑,栖息期此中。

岩岩仙都山,肃肃黄帝宫。 巨石临广泽,千仞凌高穹。 肇当融结初,全得造化功。 深可蟠厚壤,峭疑接冥鸿。 云軿去路存,丹鼎遗迹空。 抽润草心碧,敷香莲叶红。 升龙扳矫矫,飞凤鸣噰噰。 而我集仙署,尝比瀛洲雄。 星移婺女间,凤驾析木东。 到觉毛骨爽,坐如羽翼冲。 万事皆气埃,一气归鸿蒙。 遐哉上圣道,邈与元化同。 金简奠至诚,玉书铭代工。 功成解冠剑,栖息期此中。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9aa08143ac9aa081/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消