诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 刘沆

wàn yī yún ài lěi lěi wàn kē guàn lí zhū, tè dì xiě yōu fāng.
万一云爱累累、万颗贯骊珠,特地写幽芳。
xiǎng huáng hūn yún dàn, yè shēn rén jìng, qīng yǐng héng chuāng.
想黄昏云淡,夜深人静,清影横窗。
lěng dàn yī zhī liǎng yè, bǐ xià lǎo qiū guāng.
冷澹一枝两叶,笔下老秋光。
cān tòu yuán míng xiāng, rì guān kāi huāng.
参透圆明相,日观开荒。
zuì shì róu zī xiū gěng, yìng fēng zī wù zhì, yǎ qù yōu cháng.
最是柔髭修梗,映风姿雾质,雅趣悠长。
gèng lín lí cǎo shèng, bǎ wán mò yóu xiāng.
更淋漓草圣,把玩墨犹香。
zhēn zhòng hǎo juǎn cáng guī qù, zhěn píng jiān piān chēng dào rén chuáng.
珍重好、卷藏归去,枕屏间、偏称道人床。
jiāng nán lù, hòu huí zhòng jiàn, tóng huà qī liáng.
江南路,后回重见,同话凄凉。

万一云爱累累、万颗贯骊珠,特地写幽芳。 想黄昏云淡,夜深人静,清影横窗。 冷澹一枝两叶,笔下老秋光。 参透圆明相,日观开荒。 最是柔髭修梗,映风姿雾质,雅趣悠长。 更淋漓草圣,把玩墨犹香。 珍重好、卷藏归去,枕屏间、偏称道人床。 江南路,后回重见,同话凄凉。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a4ce143ac9a4ce1/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消