诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 张九龄

chén xīng bù běi lín, xiāo sàn yī kāi jīn.
晨兴步北林,萧散一开襟。
fù jiàn lín shàng yuè, juān juān yóu wèi chén.
复见林上月,娟娟犹未沉。
piàn yún zì gū yuǎn, cóng xiǎo yì qīng shēn.
片云自孤远,丛筱亦清深。
wú shì yóu lái guì, fāng zhī wù wài xīn.
无事由来贵,方知物外心。

晨兴步北林,萧散一开襟。 复见林上月,娟娟犹未沉。 片云自孤远,丛筱亦清深。 无事由来贵,方知物外心。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a42a243ac9a42a2/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消