诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 方干

ài shān què bǎ tú shū mài, shì jiǔ kōng jiào tóng pú shē.
爱山却把图书卖,嗜酒空教僮仆赊。
zhǐ xiàng jiē qián biàn yú diào, nǎ zhī zhěn shàng yǒu yún xiá.
只向阶前便渔钓,那知枕上有云霞。
àn quán chū shí fēi réng yàn, xiǎo jìng tōng qiáo zhí fù xié.
暗泉出石飞仍咽,小径通桥直复斜。
chuāng zhú wèi chōu jīn xià sǔn, tíng méi céng shì dāng nián huā.
窗竹未抽今夏笋,庭梅曾试当年花。
xìng míng wèi jí táo hóng jǐng, zī bìn bái yú jiāng zǐ yá.
姓名未及陶弘景,髭鬓白于姜子牙。
sōng yuè shuǐ yān qiān gǔ zài, wèi zhī zhōng jiǔ shǔ shuí jiā.
松月水烟千古在,未知终久属谁家。

爱山却把图书卖,嗜酒空教僮仆赊。 只向阶前便渔钓,那知枕上有云霞。 暗泉出石飞仍咽,小径通桥直复斜。 窗竹未抽今夏笋,庭梅曾试当年花。 姓名未及陶弘景,髭鬓白于姜子牙。 松月水烟千古在,未知终久属谁家。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a33f343ac9a33f3/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消