诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 齐己

zhèng shì bì mén zhēng hé bì, dà jiā kāi chù bù xū kāi.
正是闭门争合闭,大家开处不须开。
hái fáng lǎng yuè qīng fēng yè, yǒu gè shī rén xiāng fǎng lái.
还防朗月清风夜,有个诗人相访来。

正是闭门争合闭,大家开处不须开。 还防朗月清风夜,有个诗人相访来。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a313a43ac9a313a/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消