诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 齐己

qiào xíng hán yǐ xī yáng tiān, máo nǚ lián huā cuì yǐng lián.
峭形寒倚夕阳天,毛女莲花翠影连。
yún wài zì wèi gāo chū shǒu, rén jiān shuí hé dòu huī quán.
云外自为高出手,人间谁合斗挥拳。
hè pāo qīng hàn lái yán guì, sēng gé huáng hé wàng dǐng yān.
鹤抛青汉来岩桧,僧隔黄河望顶烟。
qíng lù hóng xiá zhǎng mǎn zhǎng, zhǐ yīng qī tuō shì shén xiān.
晴露红霞长满掌,只应栖托是神仙。

峭形寒倚夕阳天,毛女莲花翠影连。 云外自为高出手,人间谁合斗挥拳。 鹤抛青汉来岩桧,僧隔黄河望顶烟。 晴露红霞长满掌,只应栖托是神仙。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a30b743ac9a30b7/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消